Zespół Szkół nr 4 w Siemianowicach Śląskich
Strona główna

O szkole

Statut

Statut Zespołu Szkół nr 4 (ZSO4)

Niniejszy statut został opracowany na podstawie art. 60 ust. 1, art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. nr 67 poz. 329 z 1996r. z późniejszymi zmianami.

Zatwierdzony przez:

Radę Pedagogiczną

Radę Rodziców

Samorząd Uczniowski

12 września 2012r.

§ 1

Nazwa i typ szkoły, organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego

Ust.1.1. Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 4 - Gimnazjum nr 7 w Siemianowiccach Śląskich (GO7) oraz Szkoła Podstawowa nr 4

w Siemianowicach Śląskich (S04)

1.2. Zespół mieści się w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10

1.3. W skład Zespołu Szkół nr4 (ZSO4) wchodzą:

a) Szkoła Podstawowa nr4 (SO4) w Siemianowicach Śląskich, ul. Marii Dąbrowskiej 10,

b) Gimnazjum nr7 (GO7)  w Siemianowicach Śląskich, ul. Marii Dąbrowskiej 10.

1.4. Organem prowadzącym jest Gmina Siemianowice Śląskie

1.5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach

§ 2

Organizacja zespołu
Ust.1. 1. Organem zespołu jest dyrektor.
 1.2. Dyrektor zespołu jest jednocześnie dyrektorem szkół wchodzących w skład zespołu.
 1.3. Dyrektor zespołu posiada następujące kompetencje:
a) reprezentuje zespół szczególnie w kontaktach z przedstawicielami organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego
nadzór pedagogiczny,
b) sprawnie kieruje działalnością zespołu, w tym celu wydaje pracownikom szkół wchodzącym w skład zespołu, polecenia
 służbowe,
c) kieruje działalnością administracyjną zespołu, dba o powierzone mienie i rozwój bazy materialnej placówki, współdziała 
w tym z organem  prowadzącym, organizuje sponsoring na potrzeby szkól,
d) powierza stanowisko i odwołuje wicedyrektora zespołu po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rad pedagogicznych
poszczególnych szkół wchodzącychw skład zespołu,
e) opracowuje arkusz organizacyjny zespołu do dnia 30 kwietnia każdego roku i przedstawia go do zatwierdzenia organowi
prowadzącemu szkołę. Arkusz zespołu składa się z arkuszy organizacyjnych szkół wchodzących w skład zespołu.

§ 3

Cele i zadania szkoły

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dn. 7. 09. 1991r. (tekst jednolity  
Dz. U.z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz Podstawie Programowej wychowania i kształcenia ogólnego  
w poszczególnych typach szkół.

Ust.1. Działalność edukacyjna  szkoły jest określona przez:

a) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;

b) program wychowawczy szkoły, który opisuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym;

c) program profilaktyczny, który opisuje treści i działania o charakterze profilaktycznym.

1.1. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni  Zespołu nr 4 w Siemianowicach Śląskich mają obowiązek realizować program

wychowawczy szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, godzin do dyspozycji    wychowawcy oraz 

podczas zajęć pozalekcyjnych.

1.2. Na każdy rok szkolny ustala się nowe zadania wychowawcze, które ujmuje się w program szkoły na dany rok.

1.3. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

1.4. Umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej religijnej.

1.5. Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.         

1.6. Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi i potrzebującymi pomocy.

1.7.Umożliwia rozwijanie umiejętności uczniów, realizowanie indywidualnych programów    nauczania oraz ukończenia szkoły

w skróconym czasie.  

 1.7. Szkoła udziela i organizuje uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach

określonych w rozporządzeniu MEN.

1.8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających

w szczególności:

a) z niepełnosprawności;

b) z niedostosowania społecznego;

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

d) ze szczególnych uzdolnień;

e) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

f) z zaburzeń komunikacji językowej;

g) z choroby przewlekłej;

h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

i) z niepowodzeń edukacyjnych;

j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego,

kontaktami środowiskowymi;

k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych

z wcześniejszym kształceniem za granicą.

1.9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców

i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych

w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

1.10. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

1.11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

1.12. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych

oraz specjaliści wykonujący w szkole  zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy,

pedagodzy logopedzi  i doradcy zawodowi, zwani „specjalistami”.

1.13.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

a) rodzicami uczniów;

b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

c) placówkami doskonalenia nauczycieli;

d) innymi szkołami i placówkami;

e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

1.14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy:

a) ucznia;

b) rodziców ucznia;

c) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

d) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

e) asystenta edukacji romskiej;

1.15. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

a) zajęć rozwijających uzdolnienia;

b) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

c) zajęć specjalistycznych :korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

d) porad i konsultacji.

1.16. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w szkole  jest zadaniem

zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia  z uczniem.

1.17. Zespół tworzy dyrektor szkoły dla ucznia:

a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych 
w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia oraz niedostosowanych społecznie 
w szkołach.
b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych
w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno -  pedagogicznej w publicznych szkołach.

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach

w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii

oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia.

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie

ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia.

1.18.  Dyrektor szkoły  wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. Pracę kilku zespołów może koordynować także jedna osoba.

1.19. Do zadań zespołu należy:

a) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

b) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, 
a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię - także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu
lub opinii;

1.20.  Zespół może określić zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej także

na podstawie informacji zawartych w karcie indywidualnych potrzeb ucznia, przekazanej przez przedszkole lub szkołę, do której

uczeń uczęszczał.

1.21. Dyrektor szkoły, na podstawie zaleceń zespołu, ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy

psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

1.22. Wymiar godzin zajęć ustala się z uwzględnieniem godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.

1.23. O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia.

1.24. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone przez dyrektora szkoły, formy,

sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy

będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie

przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz

niedostosowanych społecznie szkołach. 

Ust.2. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach

w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później

niż do ukończenia szkoły podstawowej.

2.1. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) lub na wniosek rodziców

(prawnych opiekunów) opinia może być wydana także uczniowi gimnazjum.

2.2. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły,

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej

do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów).                        

Ust.3.  Powyższe cele realizowane są poprzez:

3.1. Wypełnianie treści zawartych w „Programie Szkoły” a w szczególności w:

a) Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

b) Szkolnym Programie Wychowawczym.

c) Szkolnym Programie Profilaktyki.

3.2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych
i pozalekcyjnych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia. W razie nieobecności nauczyciela,
dyrektor zapewnia zastępstwo w formie zajęć lekcyjnych bądź opiekuńczych. W przypadku   gdy są to pierwsze lub ostatnie zajęcia,
mogą zostać odwołane po wcześniejszym powiadomieniu czniów  i rodziców (opiekunów).

3.3. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek   szkolnych organizowanych 

przez szkołę i zawodów szkolnych.

3.4. Zapewnienie opieki w czasie przerw lekcyjnych poprzez organizacyjno - porządkowe pełnienie dyżurów nauczycielskich.

3.5. Otoczenie opieką uczniów, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki

 (na miarę możliwości szkoły).

3.6. Powierzenie przez dyrektora szkoły zespołów klasowych opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi – wychowawcy.

3.7. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca powinien prowadzić swój oddział    przez dany

etap kształcenia tj. pierwszy etap kształcenia klasy I – III, drugi etap kształcenia – klasy IV – VI, trzeci etap kształcenia – klasy I - III.

3.8. Dopuszcza się zmianę wychowawcy, gdy zaistnieje uzasadniona okoliczność, aby takiej zmiany dokonać.  Decyzję  
o zmianie wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły.

3.9. Możliwość pozyskiwania przez szkołę środków finansowych w drodze podjęcia działalności  zarobkowej polegającej na wynajmie

pomieszczeń. Działania te nie mogą zakłócać działalności dydaktyczno – wychowawczej. Uzyskany dochód  przeznaczony będzie

na cele statutowe szkoły.

3.10. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa  w szkole, monitorowane są główne ciągi komunikacyjne. Nagrania monitoringu

udostępniane są wyłącznie dyrekcji szkoły i nauczycielom. 

§ 4

Organy szkoły

  Ust.1. Organami szkoły są:

  1.1. Dyrektor Szkoły

  1.2. Rada Pedagogiczna

  1.3. Rada Rodziców

  1.4. Samorząd Uczniowski

  Ust.2. W celu sprawnego działania szkoły, dyrektor powołuje społecznego dyrektora szkoły (na czas   nieobecności   dyrektora).

  Ust.3. Powołuje się w ramach Rady Pedagogicznej:

  3.1. Zespół Wychowawczy

  3.2. Zespoły Przedmiotowe (samokształceniowe)

  3.3. Zespół Problemowo – Zadaniowy

§ 5

Kompetencje organów szkoły

Ust.1. Dyrektor szkoły, zgodnie z art. 50 ust.2 pkt 1 z dnia 1 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67
 (z późniejszymi zmianami)  posiada następujące uprawnienia:

1.1. Kieruje bieżącą działalnością szkoły oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz.

1.2. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w szkole.

a) Dyrektor szkoły lub placówki publicznej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie

pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

b) Do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor szkoły lub placówki publicznej przedstawia radzie pedagogicznej wyniki

 i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

1.3. Sprawuje opiekę nad uczniami.

1.4. Stwarza warunki rozwoju psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne.

1.5. Dysponuje środkami finansowymi i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

1.6. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole pracowników. 

a) decyduje w sprawach zatrudnienia, nagradzania, wymierzania kar porządkowych.

b) występuje, po zaciągnięciu  opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień dla pracowników szkoły.

1.7. Jest przewodniczącym rady pedagogicznej, posiada kompetencje zgodne z ustawą o systemie  oświaty.

1.8. Posiada inne, nie wymienione wyżej uprawnienia, przekazane mu przez organ prowadzący.

1.9. Opracowuje arkusz organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, który zatwierdza organ prowadzący.

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

1.10. W  wykonywaniu zadań dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.

1.11. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo –   zadaniowe. 

Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.

1.12. Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

Ust.2. Rada Pedagogiczna, zgodnie z art. 40-44 ustawy posiada następujące uprawnienia:

2.1. Radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele pracujący w szkole, a jej przewodniczącym jest dyrektor.

2.2. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, Rady Rodziców, organu prowadzącego, 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Zebrania rady odbywają się zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej. 
O zwołaniu zebrania informacja podana zostaje w książce zarządzeń co najmniej na 7 dni przed zebraniem.W sytuacjach koniecznych
dyrektor ma prawo zwołać posiedzenie rady w trybie natychmiastowym.

2.3. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a) uchwalanie statutu szkoły i jego załączników,

b) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

c) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji (zgodnie z regulaminem oceniania i promowania),

d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

e) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania zestawu programów nauczania i zestawu podręczników szkolnych,

f) podejmowanie uchwał w sprawie doskonalenia zawodowego,

g) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,

h) wnioskuje do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora szkoły.

i) podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia ucznia do innej klasy lub szkoły (za zgodą  rodziców) bądź wnioskowanie 
o  przeniesienie (bez ich zgody) do Śląskiego Kuratora Oświaty.

2.4. Zasady tworzenia szkolnego zestawu programów nauczania oraz zestawu podręczników szkolnych.

a) nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

b) wybrany program nauczania oraz podręcznik, nauczyciel przedstawia radzie pedagogicznej.

c) rada pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania oraz podręczników, ustala,

w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców odpowiednio zestaw szkolnych programów nauczania i szkolny zestaw

podręczników,

d) przy wyborze podręczników rada pedagogiczna uwzględnia możliwości uczniów, przystosowanie dydaktyczne i językowe

podręcznika do możliwości uczniów, wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego  przez

kilka lat,

e)  szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.

f) dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, odpowiednio szkolny zestaw programów nauczania i  szkolny

zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

g) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.

h) w uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w  szkolnym

zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie  może nastąpić w trakcie

roku szkolnego.

i) dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

2.5.Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b) projekt planu finansowego szkoły,

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz

dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych   i opiekuńczych.

Ust.3. Rada Rodziców

3.1. Zgodnie z art. 50-51 Ustawy o systemie oświaty, w szkole działa Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców, działa zgodnie

z regulaminem, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.

a) w skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranym w tajnych wyborach podczas

zebrania klasowego.

3.2. Do podstawowych kompetencji Rady Rodziców należy:

a) występowanie do rady pedagogicznej i dyrekcji szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi planu pracy szkoły, projektów

innowacji i eksperymentów pedagogicznych, rocznego planu finansowego szkoły,

b) wspomaganie statutowej działalności szkoły,

c) występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny

z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,

d) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki,

e) opiniowanie programu i harmonogramu  poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w szkole,

f) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

3.3. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innej działalności . Działalność Rady Rodziców

określa uchwalony przez nie regulamin pracy Rady Rodziców, który musi być zgodny ze statutem.

Ust.4. Samorząd Uczniowski.

4.1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

4.2. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym 

i powszechnym.

4.3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.

4.4. Samorząd Uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej lub dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w sprawach   podstawowych

praw ucznia takich jak:

a) prawo zapoznania się z programem, jego celami i wymogami,

b) prawo jawnej oceny postępów w nauce,

c) prawo do wyrażenia oceny o organizacji życia szkoły,

d) prawo do wydawania własnej gazety lub innego periodyku,

e) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

f) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę rzecznika praw ucznia.

Ust.5. Do kompetencji Zespołu Wychowawczego, Zespołu Problemowo – Zadaniowego oraz zespołów przedmiotowych   należy:

5.1. opracowywanie propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów zgodnie z odrębnymi    przepisami,

5.2. realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych szkoły,

5.3. organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego.

 

§ 6

Organizacja szkoły

Ust.1. Kalendarz roku szkolnego określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

1.1. W szkołach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą
w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się
w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.

1.2. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego, z zastrzeżeniem, że terminy rozpoczęcia i zakończenia

ferii zimowychw szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza — po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów

oświaty — minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa

lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe.

1.3. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców  i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe
i możliwości organizacyjne szkoły, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
w wymiarze dla gimnazjów — do 8 dni, dla szkoły podstawowej - do 6 dni

1.4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, o których mowa w ust. 1.3. mogą być ustalone:

a) w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się  sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

b) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa

do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych,

c) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

1.5.  Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców

(prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

1.6.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego,

ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających

w te dni w wyznaczone soboty.

1.7. W dniach, o których mowa w ust. 1.3. szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych. 
W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (ferie letnie i zimowe) szkoła może organizować zajęcia 
opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów.

1.8. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach

wychowawczo- opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa 

Ust.2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły

opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.

Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Ust.3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział  klasowy złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki

danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania i przyjętym zestawem

programów nauczania w danej klasie.

Ust.4. Uczniowie w szkole podzieleni są na oddziały, których liczebność wynosi nie więcej niż 27 uczniów. O zmianie liczby uczniów

w oddziałach decyduje organ prowadzący szkołę.

4.1. Oddział jest dzielony na grupy w czasie zajęć z:

a) języków obcych w klasach IV – VI szkoły podstawowej i klasach I-III gimnazjum przy liczebności oddziałów powyżej 24 osób,

b) z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV – VI szkoły podstawowej i klasach I-III gimnazjum liczebność grup ma wynosić

od 12 – 26 osób.

c) zajęcia informatyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej i klasach I-III gimnazjum są organizowane tak, by przy jednym

komputerze był jeden uczeń.

4.2. Przy oddziałach liczących mniej niż 24 osoby, podział na grupy na zajęciach, o których mowa w pkt. 2 ust. 2  może dokonać się

za zgodą organu prowadzącego.

Ust.5. Organizację zajęć z religii przeprowadza się zgodnie z rozporządzeniem z dnia 14 kwietnia 1992 r. 
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki  religii w szkołach publicznych.

Ust.6. Organizację  stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa   tygodniowy

rozkład zajęć ustalony na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad  ochrony zdrowia i higieny pracy.

Ust.7. Szczegółowy dzienny rozkład zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel i prowadzony jest w ramach zajęć zintegrowanych.

Czas trwania zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel.

Ust.8. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

Ust.9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy międzylekcyjne nie mogą być krótsze niż 10 minut, zaś co najmniej dwie
z nich nie mogą być krótsze niż 15 minut.

Ust.10. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.00

Ust.11. Uczniów obowiązuje pięciodniowy tydzień nauki.

Ust.12. Dopuszcza się prowadzenie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych w formie wycieczek,  i wyjazdów.

Ust.13. Zajęcia szkolne prowadzone są przez nauczycieli zatrudnionych w szkole. W wyjątkowych wypadkach, zajęcia   

finansowe przez rodziców mogą być prowadzone przez specjalistów nie posiadających pełnego wykształcenia   pedagogicznego,

jednakże posiadających uprawnienia instruktorskie, trenerskie lub kurs gwarantujący prawidłowe prowadzenie zajęć. Osoby

prowadzące jakiekolwiek zajęcia z uczniami podlegają nadzorowi pedagogicznemu dyrektora   szkoły.

13.1. Dwie godziny obowiązkowych zajęć  wychowania fizycznego dla uczniów klas I – III gimnazjum oraz dla uczniów klas IV - VI

szkoły podstawowej, w ramach tygodniowego wymiaru godzin, mogą  być realizowane w formie:

a) zajęć sportowych;

b) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;

c) zajęć tanecznych;

d) aktywnych form turystyki.

13.2.  Zajęcia wychowania fizycznego, o których mowa w ust. 13.1, mogą być organizowane przez szkołę jako zajęcia lekcyjne,

pozalekcyjne lub pozaszkolne. Dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę  pedagogiczną

i radę rodziców, przygotowuje propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,

 w ramach form wymienionych w ust. 13.1. do wyboru przez uczniów.

Ust.14. Szkoła organizuje indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia

uczęszczanie do szkoły. Nauczanie indywidualne organizuje się na okres określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego  nauczania.

14.1. Indywidualne nauczanie dyrektor szkoły organizuje w sposób zapewniający realizację wskazań wynikających z potrzeb edukacyjnych

oraz zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określonych w orzeczeniu o potrzebie   indywidualnego nauczania.

14.2. Indywidualne nauczanie prowadzone jest przez jednego lub kilku nauczycieli szkoły, którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie

zajęć indywidualnego nauczania, w zakresie, miejscu i czasie określonym przez dyrektora szkoły.

14.3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może powierzyć prowadzenie indywidualnego nauczania ucznia   nauczycielowi

zatrudnionemu w innej szkole lub placówce.

14.4. Zajęcia w ramach indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, a w szczególności w domu rodzinnym.

14.5. Zajęcia indywidualnego nauczania są dokumentowane zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia dokumentacji  

przebiegu nauczania.

14.6. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści nauczania, wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego, 

oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania dla danego typu szkoły, dostosowane

do  możliwości psychofizycznych ucznia.

14.7. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi;

a) dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - od 6 do 8 godzin;

b) dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej - od 8 do 10 godzin;

c) dla uczniów klas I-III gimnazjum - od 10 do  12 godzin

14.8. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni.

14.9. Prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów klas I-III powierza się jednemu nauczycielowi.

14.10. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, może zezwolić na 

odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie

do   możliwości psychofizycznych ucznia i warunków organizacyjnych nauczania.

14.11. W celu pełnego osobowego rozwoju uczniów objętych indywidualnym nauczaniem oraz ich integracji

ze środowiskiem rówieśników, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając stan zdrowia dzieci,

organizuje im uczestniczenie w życiu szkoły (np. w uroczystościach okolicznościowych).

Ust.15. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001r. szkoła ma obowiązek

realizowania indywidualnego programu lub toku nauki.

15.1. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących

zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień,

zainteresowań i możliwości edukacyjnych.

15.2. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach

edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym

planie nauczania dla danej klasy.

15.3. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania
 z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.

15.4. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów

nauczania lub indywidualnego programu nauki.

15.5.Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym i w każdym typie szkoły.

15.6. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego  roku nauki,

a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji ucznia.

15.7. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

a) uczeń - z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),

b) rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia,

c) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek - za zgodą rodziców

(prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.

15.8. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.

15.9. Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia.

Opinia  powinna także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia.

15.10. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny

program nauki, opracowuje indywidualny program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza

szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.

15.11. Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających ze szkolnego zestawu

programów nauczania, ustalonego dla danej klasy.

15.12. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne

w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.

15.13. Przepisy zawarte w punktach 15.10 – 15.12. stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy uczeń ma realizować 

indywidualny tok nauki według indywidualnego programu nauki.

15.14. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga opinii rady pedagogicznej oraz opinii

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

15.15. Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady  pedagogicznej

i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

15.16. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego

programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny nad szkołą.

15.17. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 15 pkt. 15, udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden rok szkolny.

15.18. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, może on kontynuować indywidualny program lub tok nauki

po  uzyskaniu zezwolenia dyrektora szkoły, do której został przyjęty.

15.19. Dyrektor szkoły, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wyznacza  uczniowi n

auczyciela-  opiekuna i ustala zakres jego obowiązków.

15.20. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub 

do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo

realizować program w całości lub w części we własnym zakresie.

15.21. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom z zajęć edukacyjnych
nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może - na wniosek wychowawcy lub innego
nauczyciela uczącego ucznia - dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb
 i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

15.22. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki odbywa

się na warunkach i w sposób określony w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,  z tym 

że uczeń realizujący indywidualny tok nauki, z wyjątkiem ucznia klas I-III szkoły podstawowej, jest klasyfikowany

na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.

Ust.16. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem
jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, albo rozszerzenie i wzbogacenie działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej.

Ust.17. Szkoła zapewniając uczniom korzystanie z usługi dostępu do Internetu, zobowiązana jest na swoim terenie

do  zainstalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić

zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

Ust.18. Szkoła wspiera uczniów uzdolnionych poprzez:

a) organizację zajęć pozalekcyjnych

b) pomoc w przygotowaniu do konkursów i olimpiad

c) udział w konkursach, turniejach i olimpiadach, dzięki którym  odkrywa i rozwija uzdolnienia uczniów, pobudza do twórczego

myślenia, uczy stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

d) wdrażanie innowacji pedagogicznych

e) nagradzanie i promocję osiągnięć uczniów (publikacja na stronie internetowej szkoły)

f) możliwość realizacji indywidualnego toku nauki

Ust.19. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy

klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii  publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia  klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również

w ciągu roku szkolnego.

Ust.20. Szkoła wspiera uczniów uzdolnionych poprzez:

a) organizację zajęć pozalekcyjnych

b) pomoc w przygotowaniu do konkursów i olimpiadach) udział w konkursach, turniejach i olimpiadach, dzięki którym 

odkrywa i rozwija uzdolnienia uczniów, pobudza do twórczego myślenia, uczy stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

d) wdrażanie innowacji pedagogicznych

e) nagradzanie i promocję osiągnięć uczniów (publikacja na stronie internetowej szkoły)

f) możliwość realizacji indywidualnego toku nauki

Ust.21. W szkole podstawowej mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego

i społecznego rozwoju dziecka, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Ust.22. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

22.1. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania.

22.2. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią odpowiednio szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor

szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości  podstawy programowej kształcenia

ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.

22.3. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać

od początku następnego roku szkolnego.

22.4. Podręcznik może być dopuszczony do użytku szkolnego, jeżeli uzyskał pozytywne opinie rzeczoznawców wskazanych odpowiednio

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa

narodowego spośród rzeczoznawców wpisanych na listy rzeczoznawców prowadzone przez tych ministrów.

Ust.23. Szkoła może prowadzić dzienniki w formie elektronicznej, zwane „dziennikami elektronicznymi”.

§ 7

Wicedyrektor szkoły

Ust.1. W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora.

1.1. Dyrektor powołuje i odwołuje wicedyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.

1.2. Podziału kompetencji, ustalenia zakresu obowiązków i uprawnień dokonuje, na piśmie, dyrektor szkoły.

Ust.2. Zakres obowiązków wicedyrektora:

a) zapewnienie bieżącej organizacji procesu nauczania i wychowania, poprzez sporządzenie rozkładu zajęć  lekcyjnych
i pozalekcyjnych,

b) organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli, prowadzenie dokumentacji zastępstw, kontrola ich realizacji,

c) sporządzanie wykazu godzin ponadwymiarowych do miesięcznych wypłat oraz średnich wakacyjnych,

d) nadzorowanie przebiegu i ocena poziomu uroczystości szkolnych,

e) przewodniczenie posiedzeniu komisji klasyfikacyjnej,

f) pełnienie bezpośredniego nadzoru nad dyżurami nauczycieli,

g) prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli,

h) przygotowywanie projektów dotyczących działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły,

i) w razie nieobecności dyrektora odpowiada za całokształt pracy szkoły.

Ust.3. Wicedyrektor pełniąc swoją funkcję odpowiada za:

a) przestrzeganie przepisów zachowania tajemnicy państwowej i służbowej,

b) zgodny z wymogami polityki oświatowej i prawa szkolnego kierunek wychowania i nauczania:

c) za wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej,

d) za atmosferę pracy i przestrzeganie norm współżycia,

e) prawidłowe i jak najlepsze wykonanie powierzonych zadań, doskonalenie czynności kierowniczych w tym zakresie,

f) bezpieczeństwo, zdrowie i życie powierzonym pracownikom uczniów,

g) zabezpieczenie majątku szkoły.

Ust.4. Wicedyrektor ma prawo:

a) kontrolowania i instruowania, oceniania oraz udzielania pomocy i zaleceń służbowych pracownikom funkcjonalnie 

 powiązanych z realizacją zadań,

b) wydawania zaleceń pohospitacyjnych i kontrolowania ich realizacji,

c) redagowania i podpisywania poleceń i informacji w księdze zarządzeń,

e) udzielania zwolnień z tytułu opieki nad dzieckiem lub doskonalenia zawodowego nauczyciela,

f) korzystania z wyposażenia szkoły niezbędnego w realizacji przydzielonych zadań,

g) reprezentowania szkoły w imieniu dyrektora i Rady Pedagogicznej.

§ 8

Świetlica szkolna

Ust.1. W szkole organizowana jest świetlica, przy czym liczba godzin zajęć jest uzależniona od możliwości finansowych  szkoły

i organu prowadzącego. Świetlica działa według regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem.

1.1  W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

Ust.2. Szkoła    organizuje świetlicę dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy muszą dłużej przebywać w szkole

ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów)  lub organizację dojazdu do szkoły.

2.1. Do świetlicy szkolnej zapisuje się uczniów, których rodzice przedstawią zaświadczenia lub oświadczenie o zatrudnieniu.

Ust.3. Pracą świetlicy szkolnej kierują wychowawcy świetlicy i odpowiadają za jej efekty.

Ust.4. Pracownicy świetlicy wchodzą w skład Rady Pedagogicznej i składają śródroczne i roczne sprawozdania ze 

swojej   działalności,

Ust.5. Dokumentacja świetlicy:

a) roczny plan pracy,

b) dziennik zajęć,

c) karty zgłoszeń uczniów,

d) regulamin świetlicy,

   e) tygodniowy rozkład zajęć.

Ust.6. W świetlicy prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Ust.7. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły.

Ust.8. Zajęcia świetlicowe organizowane są podczas rekolekcji wielkopostnych.

Ust.9. Wychowawca odpowiada za:

a) całokształt pracy wychowawczo – dydaktyczno  - opiekuńczej w świetlicy,

b) wyposażenie świetlicy,

c) opracowanie rocznego planu pracy świetlicy,

d) opracowanie planu godzin pracy,

e) prowadzenie dokumentacji świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi,

f) dba o aktualny wystrój świetlicy,

g) współpracuje z nauczycielami i wychowawcami w celu udzielania właściwej pomocy uczniom  w wyrównywaniu braków

dydaktycznych,

h) współpracuje z rodzicami.

§ 9

Pedagog i psycholog szkolny

Ust.1. Zakres zadań ogólnowychowawczych:

a) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,

b) dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,

c) dokonywanie badania dojrzałości szkolnej dzieci,

d) udzielanie rodzicom porad wychowawczych,

e) udział w opracowywaniu programu wychowawczego szkoły,

f) współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,  policją, MOPS oraz z sądem rodzinnym.

Ust.2. Zadania z zakresu profilaktyki wychowawczej:

a) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów  sprawiających problemy dydaktyczno wychowawcze,

b) opracowywanie  charakterystyki  uczniów  wymagających  szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

c) organizowanie uczniom wymagającym szczególnej opieki różnych form zajęć pozalekcyjnych,

d) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawczej,

Ust.3. Zakres pracy korekcyjno – wyrównawczej:

a) organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków dydaktycznych,

b) organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodeficytów i zaburzeń rozwojowych,

c) organizowanie  różnych form terapii zajęciowej   uczniom z objawami niedostosowania społecznego.

Ust.4. Obowiązki w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej:

a) udzielenie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

b) udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu problemów powstających na tle konfliktów rodzinnych,

c) udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami,

d) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego uczniów.

Ust.5. Obowiązki w zakresie pomocy materialnej:

a) organizowanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji,

b) koordynowanie działań w zakresie zapewniania bezpłatnego dożywiania,

Ust.6. Dokumentacja pedagoga i psychologa szkolnego:

a) roczny plan pracy

b) tygodniowy rozkład zajęć,

c) dziennik pracy,

d) ewidencja uczniów wymagających szczególnej opieki dydaktycznej i wychowawczej.

Ust.7. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy ponadto:

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy

psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej

§ 10

Rzecznik Praw Ucznia

Ust. 1. Rzecznika Praw Ucznia powołuje  Dyrektor szkoły na wniosek Samorządu Uczniowskiego. Kadencja rzecznika trwa  jeden rok.

Ust. 2. Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest:

a) Pełna znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka.

b) Kształtowanie wśród uczniów umiejętności korzystania z własnych praw, przy jednoczesnym poszanowaniu praw innych  ludzi.

c) Reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

d) Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia.

e) Rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów.

f) Podejmowanie działań mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych zaistniałych   między pracownikami szkoły a uczniem   bądź

między samymi uczniami.

g) Ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły, psychologiem i pedagogiem szkolnym.

h) Podejmowanie interwencji w razie naruszenia podstawowych praw ucznia oraz pomoc w rozwiązywanie spraw spornych,

i) Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,

j) Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.

k) Przekazywanie spraw (konfliktów) wykraczających poza kompetencje rzecznika dyrektorowi szkoły bądź innym 

kompetentnym  instytucjom.

l) Składanie  dwa razy w ciągu roku szkolnego sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.

Ust.3. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:
a) zapoznanie się z opinią stron konfliktu
b) podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy
c) w dalszym trybie zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej
d) ostateczną decyzję w sprawie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor szkoły

Ust.4. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:
a) zapoznanie się z opinią stron konfliktu
b) podjęcie mediacji ze stronami
c) w przypadku, gdy spór nie zostanie rozstrzygnięty wystąpienie do Dyrektora szkoły o podjęcie decyzji w danej sprawie

§ 11

Stołówka

Ust.1. Szkoła w ramach posiadanych środków finansowych organizuje stołówkę szkolną, która  udostępnia uczni śniadania oraz obiady. 

Ust.2. Koszt posiłków dla ucznia, nauczyciela lub innego pracownika szkoły, obejmuje koszt surowców
i mediów.    Wysokość dopłaty do kosztów surowców określa dyrektor  szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
i Radą Rodziców.

Ust.3. Koszt posiłków  na wynos ustala dyrektor po uwzględnieniu kosztów surowców, robocizny, mediów, amortyzacji  urządzeń.

Ust.4. Kierownik stołówki kieruje blokiem żywienia i jest odpowiedzialny za:  

a) właściwą organizację żywienia, planowania i koordynowania pracą pracowników personelu żywieniowego zgodnie 
z zasadami technologii i higieny żywienia,

b) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno – higienicznych, BHP, p. poż.,

c) za estetyczny wygląd stołówki,

d) prowadzenie na bieżąco miesięcznych wykazów żywionych dzieci,

e) prawidłową wartość kaloryczną posiłków,

f) planowanie jadłospisów,

g) posiadane wyposażenie, które eksploatuje zgodnie z przepisami i odpowiednio je zabezpiecza przed kradzieżą  i zniszczeniem,
a zużyte przedstawia do wybrakowania i spisania. 

§12

Biblioteka

Ust.1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji zadań szkoły, funkcjonującą zgodnie ze statutem szkoły.

Ust.2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, nauczyciele, inni pracownicy szkoły 

oraz rodzice.

Ust.3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do zbiorów wszystkim czytelnikom.

Ust.4. Prowadzący bibliotekę jest nauczycielem zatrudnionym w Szkole Podstawowej nr 4 w Siemianowicach Śląskich,
 w wymiarze zgodnym z umową i Kartą Nauczyciela.

Ust.5. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.

Ust.6. Zakres obowiązków nauczyciela – bibliotekarza w zakresie koordynowania pracy w bibliotece:

a) opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez,

b) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,

c) opracowywanie sprawozdań z pracy biblioteki zawierających oceny czytelnictwa,

d) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki,

6.1 Do obowiązków nauczyciela – bibliotekarza w zakresie pracy pedagogicznej należy:

a) gromadzenie i udostępnienie zbiorów zgodnie z potrzebami,

b) udzielanie informacji bibliotecznej, tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania   informacji
 
 z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

c) poradnictwo w wyborach czytelniczych,

d) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie z programem,

e) organizowanie różnych form działań inspirujących czytelnictwo,

f) dostosowanie  treści i form pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów,

6.2. praca organizacyjna nauczyciela biblioteki polega na:

a) ewidencjonowaniu zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) selekcji i konserwacji zbiorów,

c) prowadzeniu katalogów.

§ 13

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

Ust.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracowników administracji i obsługi.

Ust.2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa jest w ust.1 określają odrębne przepisy 

Ust.3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość

i wyniki   tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

Ust.4. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

4.1. Każdy nauczyciel odpowiada służbowo i prawnie za bezpieczeństwo, zdrowie i życie powierzonej jego opiece uczniów.

4.2. Odpowiedzialność za ucznia na zajęciach obowiązkowych, dodatkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych ponosi  nauczyciel

prowadzący zajęcia – jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Dyrektora lub Wicedyrektora   zespołu o każdym

wypadku mającym miejsce podczas tych zajęć.

a) Odpowiedzialność za uczniów podczas wycieczek, wyjazdów i  biwaków ponosi kierownik wraz z opiekunami. Zasady organizacji

wycieczek i innych wyjazdów określa regulamin wycieczek.

b) Podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem szkoły zapewnia się uczniom opiekę - zgodnie 
z Rozporządzeniem MENiS z dnia 8 listopada 2001r.
 

c) Nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe, dodatkowe, pozalekcyjne i pozaszkolne są zobowiązani do przestrzegania zasad

bezpieczeństwa uczniów podczas tych zajęć.

d) Nauczyciel kontroluje obecności uczniów na początku każdych zajęć edukacyjnych.

e) Bezwzględnie przestrzega zasady, aby nie pozostawiać uczniów w klasie bez opieki zarówno w czasie zajęć jak i przerw.

f) Wprowadza uczniów do sal lub pracowni oraz przestrzega regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach.

4.3. Informuje uczniów i rodziców na początku roku szkolnego o realizowanym programie i wymaganiach edukacyjnych, 

sposobach sprawdzania wiedzy i możliwościach poprawy ocen na wyższe.

4.4. Dba o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, dostosowuje wymagania edukacyjne dla danego ucznia na  podstawie

opinii (orzeczenia) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

4.5. Informuje uczniów o ich prawach i obowiązkach.

4.6. Dba o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny.

4.7. Wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania.

4.8. Ściśle stosuje zasady oceniania, zachowuje bezstronność i obiektywizm w ocenie ucznia, często ocenia wiadomości  
i umiejętności uczniów.

4.9. Udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.

4.10. Efektywnie realizuje przyjęty program nauczania, rzetelnie i systematycznie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych.

4.11. Sporządza plan dydaktyczny z nauczanych zajęć edukacyjnych dla każdego oddziału i przedstawia go do zatwierdzenia

dyrektorowi szkoły najpóźniej do 15 września każdego roku szkolnego.

4.12. Na bieżąco informuje uczniów o uzyskanych ocenach cząstkowych oraz śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych .

4.13. Rzetelnie pełni dyżury podczas przerw międzylekcyjnych – zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie pełnienia

dyżurów nauczycielskich.

4.14. Nauczyciel na bieżąco wpisuje oceny z zajęć dydaktycznych oraz pozytywne i negatywne uwagi o uczniach do dziennika

elektronicznego.

4.15. Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły – obowiązkowych i nadobowiązkowych.

Ust. 5. Nauczyciel ma wszystkie prawa wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz innych ustaw regulujących status  nauczyciela, 

a w szczególności ma prawo do:

5.1. Bezpłatnego zaopatrzenia w środki dydaktyczne i podręczniki w miarę możliwości finansowych szkoły.

5.2. Korzystanie z wszystkich pomieszczeń szkolnych w celu realizacji programu dydaktyczno – wychowawczego.

5.3. Nieskrępowanego zrzeszania się w organizacjach związkowych.

5.4. Korzystanie ze świadczeń Funduszu Socjalnego zgodnie z regulaminem.

5.5. Ochrony swojej godności, swobodnego wyrażania myśli i przekonań oraz wyznawania religii – jeżeli to nie narusza dobra innych.

5.6. Nieskrępowanego działania w partiach politycznych i innych organizacjach poza szkołą, pod warunkiem, że działalność ta nie

jest przenoszona na teren szkoły i nie powoduje negatywnego wpływu na wychowanków i innych pracowników szkoły.

5.7. Nauczyciel może zwrócić się z różnymi sprawami w formie ustnej lub pisemnej do następujących osób:

a) opiekuna stażu – nauczyciel odbywający staż,

b) dyrektora szkoły.

Po zgłoszeniu sprawy przyjmująca strona ma obowiązek odpowiedzieć w ciągu tygodnia, a w przypadku sprawy wymagającej

konsultacji z instytucjami poza placówką  w ciągu 21 dni w formie ustnej lub pisemnej.

Ust.6. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym   nadzór

pedagogiczny oraz ewentualnie

cywilnie lub karnie za:

a) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych mu środków dydaktycznych,

b) skutki braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, wyjazdów, wycieczek, dyżurów

na przerwach międzylekcyjnych,

c) zniszczenie lub stratę powierzonych mu elementów majątku szkolnego, wynikające z nieporządku, braku nadzoru lub  zabezpieczenia,

d) uchybienia przeciwko porządkowi pracy,

e) uchybienia godności zawodu nauczyciela,

f) niewypełnienie powierzonych mu obowiązków.

Ust.7. Nauczyciel danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy.

7.1. Cele i zadania zespołu przedmiotowego:

a) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania

przedmiotów pokrewnych,

a także uzgadnianie decyzji w sprawach wyboru treści nauczania,

b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobu badania wyników nauczania

c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

d) organizowanie pracowni szkolnych,

e) opiniowane programów nauczania, innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

Ust.8. Celem działania zespołu jest doskonalenie warsztatu dydaktycznego, opracowanie wymogów edukacyjnych,  opiniowanie

innowacji i eksperymentów pedagogicznych, organizowanie szkolenia wewnętrznego itp. 

Ust.9. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

9.1. Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces uczenia i przygotowania do życia   rodzinie  i społeczeństwie.

9.2. Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów.

9.3. Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy innymi  członkami

społeczności szkolnej.

9.4. Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i regionalnej. 

Ust.10. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do kierowania się i przestrzegania zasad i wskazówek ujętych 
w Programie Wychowawczym i Profilaktyki.

Ust.11. Wychowawca w celu realizacji zadań:

11.1. Otacza indywidualną opiekę każdego wychowanka.

11.2. Planuje i realizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i inspirujące zespół uczniowski,

b) ustala treści i formy zajęć, który są do dyspozycji wychowawcy.

11.3. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie.

11.4. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach

bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach  zachowania, osiągnięciach,

sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych.

11.5. Współpracuje z pedagogiem szkolnym, a przez niego z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Ust.12. Wychowawca w porozumieniu z uczniami i rodzicami ustala plan wycieczek krajoznawczych, klasowych 
z zastrzeżeniem, że uczestniczy w nich cała klasa.

12.1. Klasy I – III szkoły podstawowej - wycieczka jednodniowa

12.2. Dla klas IV – VI szkoły podstawowe oraz klas I – III gimnazjum wychowawcy mogą organizować wycieczki wielodniowe.

12.3. W ciągu roku szkolnego organizuje się jednodniowe wycieczki wyłącznie o charakterze edukacyjnym.

12.4. Wielodniowe wycieczki o charakterze rekreacyjnym organizowane są w maju i czerwcu.

Ust.13. Nauczyciel zobowiązany jest przygotować i przeprowadzić wycieczkę zgodnie z regulaminem wycieczek szkolnych.

Ust.14. Oblicza frekwencję najpóźniej do 10 każdego miesiąca.

Ust.15. Nauczyciel zobowiązany jest do rzetelnego, systematycznego i terminowego prowadzenia dokumentacji: dziennika

lekcyjnego, arkuszy ocen, świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły oraz innej dokumentacji wymaganej w szkole.

 

Ust.16. Wychowawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji klasowej zawierające między innymi:

a) listy obecności rodziców na zebraniach,

b) protokoły zebrań z rodzicami,

c) plan pracy wychowawczej dla swojej klasy.

Ust.17. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

Ust. 18. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej

poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

18.1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

18.2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

§ 14

Uczniowie szkoły

Ust.1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat,

oraz trwa d o ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

1.1. W latach szkolnych 2014/2015 — 2015/2016, na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko,

które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

1.2.Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym

kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolne.

1.3. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie

której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

1.4. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły podstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji,

na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkoła.

1.5.Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1.4. może być wydane, jeżeli:

a)  wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja;

b) do wniosku dołączono: opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku

warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, zobowiązanie

rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

1.6. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia

poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej

obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły, przeprowadzonych zgodnie

z przepisami, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Dziecku takiemu

nie ustala się oceny zachowania.

1.7. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych
zajęciach pozalekcyjnych,

1.8. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.4 , następuje:

a) na wniosek rodziców;

b) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego, albo nie zdało rocznych

egzaminów klasyfikacyjnych;

c) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa;

Ust.2. Szkoła dokonuje zapisów uczniów do klasy pierwszej z półrocznym wyprzedzeniem. Przy wpisie rodzice 

(opiekunowie) przedstawiają dokumenty przewidziane przepisami szczegółowymi.

Ust.3. Szczegółowe zasady postępowania w sprawach ujętych w powyższych punktach regulowane są przez MEN.

Ust.4. Kontrolę wykonywania obowiązku szkolnego wykonuje dyrektor szkoły wobec dzieci zamieszkałych   w  obwodzie szkoły.

Ust.5. Nieobecność ucznia w szkole usprawiedliwiają rodzice lub opiekunowie najpóźniej do tygodnia od dnia powrotu  ucznia do szkoły.

Ust.6. Nie wykonywanie obowiązku szkolnego przez rodziców lub opiekunów podlega egzekucji  w trybie przewidzianym w  kodeksie
postępowania administracyjnego.

Ust.7. Uczniowie przyjmowani z innych szkół muszą przedstawić ostatnie świadectwo szkolne oraz inne dokumenty  związane

z przeniesieniem z innej szkoły.

Ust.8. Na podstawie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989r.
(Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz.526 i 527) uczeń ma prawo do:

9.1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

9.2. Informacji.

9.3. Pełnego wypoczynku w okresie przerw świątecznych i ferii.

9.4. Godności, prywatności, tajemnicy korespondencji.

9.5. Uznania i zachowania tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

9.6. Wolności myśli, sumienia, wyznania i wypowiadania poglądów.

9.7. Uzyskania  na początku każdego roku szkolnego pełnej informacji dotyczącej wymogów edukacyjnych na danym 

poziomie  kształcenia.

9.8. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.

9.9. Opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa.

9.10. Ochrony przed narkomanią.

9.11. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

9.12. Rozwijania zainteresowań, zdolności i swoich talentów.

Ust.9. Uczeń ma również prawo do:

10.1. Pełnej informacji o WSO, sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych w WSO sposobów kontroli.

10.2. Pomocy ze strony szkoły w zwalczaniu trudności w nauce.

10.3. Korzystanie z poradnictwa psychopedagogicznego.

10.4. Korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych w czasie zajęć.

10.5. Wpływanie na życie szkoły poprzez działalność samorządową.

10.6. Zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.

10.7. Zrzeszanie się w organizacjach pozaszkolnych, jeśli nie przeszkadza to w nauce szkolnej oraz nie przynosi ujemnych

wpływów wychowawczych na samego ucznia oraz jego kolegów. Wychowawca klasy powinien wiedzieć   o wymienionym uczestnictwie.

Ust.10. Uczeń mający indywidualny problem, może zwracać się z nim do następujących osób:

 a) wychowawcy

 b) nauczycieli

 c) Samorządu Uczniowskiego

 d) pedagoga szkolnego.

 e) Rzecznika praw ucznia.

 f)  Dyrektora szkoły

 W przypadku gdy uczeń zgłasza się z danym problemem do wychowawcy klasy, wychowawca rozwiązuje go sam lub może

go zgłosić w formie ustnej pedagogowi szkolnemu, dyrektorowi szkoły, w celu znalezienia wspólnego rozwiązania.

Ust.11  Uczeń ma obowiązek:

12.1. Przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły oraz zasady zachowania ujęte szczegółowo w regulaminie ucznia.

12.2. Uczyć się systematycznie, odrabiać prace domowe, pisać każdą pracę kontrolną, aktywnie uczestniczyć w zajęciach

oraz życiu szkoły.

12.3. Godnie reprezentować szkołę zachowując się kulturalnie w szkole i poza nią.

12.4. Z szacunkiem odnosić się do swoich nauczycieli i innych pracowników szkoły.

12.5. Chronić własne życie i zdrowie oraz życie i zdrowie swoich kolegów.

12.6. Dbać o ład, porządek, szanować wspólne dobro: sprzęt, pomoce itp.

12.7. Nie przeszkadzać w prowadzeniu zajęć.

12.8. W terminie do 7 dni od powrotu do szkoły usprawiedliwiać nieobecności.

12.9. Punktualnie przychodzić na zajęcia.

12.10. Uzupełniać braki wynikające z absencji.

12.11. Przestrzegania regulaminów pracowni przedmiotowych i sali gimnastycznej.

12.12. Przekazywania rodzicom informacji od wychowawcy, nauczycieli itp.

12.13.Informowania o przeciwwskazaniach lekarskich dotyczących udziału w określonych zajęciach czy formach aktywności.

12.14. Schludnego i starannego ubrania stosownie do okoliczności, bez oznak przynależności do subkultur, barw klubowych
 i agresotwórczych gadżetów klubów kibica, a także napisów propagujących i reklamujących środki odurzające.

12.15. Podporządkowanie się zaleceniom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego.

12.16. Aktywnego uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych, zespołach  wyrównawczych

i różnych organizacjach młodzieżowych działających na terenie szkoły.

12.17. Postępować zgodnie z dobrem społeczności.

12.18. Dbać o honor i tradycję szkoły oraz o współtworzenie jej autorytetu.

12.19. Naprawiać wyrządzone przez siebie szkody moralnej drugiemu człowiekowi.

12.20. Noszenia jednolitego stroju na terenie szkoły ustalonego przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców, 

obuwia zamiennego (tenisówki, trampki, halówki) na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, a w dniach uroczystości

szkolnych biało-granatowego stroju uczniowskiego. Dyrektor szkoły określa sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie

szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

12.21. Wykonywania  poleceń wydawanych przez wszystkich pracowników, zgodnych z obowiązującymi w szkole regulaminami.

12.22. Spędzania przerw pod nadzorem nauczyciela.

Ust.12. Uczeń szkoły nie może:

13.1. Palić tytoniu, pić alkoholu, używać i prowadzić dystrybucję narkotyków i innych środków odurzających zarówno 
w szkole, jak i poza nią. Za powyższe przekroczenia stosuje się w szkole surowe kary, poczynając od przeniesienia do równoległego
oddziału   i kary wyższe.

13.2. Samowolnie opuszczać budynku szkolnego przed zakończeniem planowanych na dany dzień zajęć chyba,  że rodzice zdecydują

inaczej (pisemne zwolnienie).

13.3.Podczas pobytu w szkole uczniowie mają zakaz, zarówno podczas lekcji jak i przerw, używania telefonów  komórkowych oraz

wszelkiego sprzętu rejestrującego dźwięk lub obraz.

13.4. Nagrywać dźwięku i obrazu za pomocą telefonu na terenie szkoły. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonu 

komórkowego na terenie szkoły, powoduje zabranie aparatu do „depozytu”. Telefon odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia.

13.5. Domagać się od szkoły gratyfikacji materialnej za kradzież lub zgubienie telefonu komórkowego.

13.6. Wnosić na teren szkoły przedmiotów o znacznej wartości.

13.7. Posiadać przedmioty zagrażające życiu, zdrowiu osób przebywających na terenie szkoły (petardy, wskaźniki

laserowe itp.).

13.8. Wnosić na teren szkoły czasopism, płyt, kaset video i zdjęć o treściach szkodliwych.

 

§  14a

Rekrutacja uczniów do Szkoły Podstawowej nr 4

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),  

Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

(Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).

Ust. 1  Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku

szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim, ramowym

planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczanych do użytku szkolnego i ujętego

w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania.

1.1 Do klasy I szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat i nie odroczono

im obowiązku szkolnego z zastrzeżeniem:

1. w roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

  a) urodzone w 2007 r.;

  b) urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.

2. w roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008 r., na wniosek

rodziców, może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

3. w roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

a) urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego

w roku szkolnym 2014/2015;

b) urodzone w 2009 r.

1.2. Od roku szkolnego 2014/2015, do klasy pierwszej, na wniosek rodziców, może zostać przyjęte dziecko, które w danym roku

kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki w szkole.

1.3 Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, który obejmuje ulice określone w U

chwale Nr 255/203 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych

szkół podstawowych

1.4 Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 4  im. Witolda Budryka w Siemianowicach Śląskich mogą być

przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

1.5 Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzane tylko w przypadku, gdy po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, 

pozostaną wolne miejsca, a wnioski o przyjęcie do szkoły złożą rodzice (prawni opiekunowie)  uczniów zamieszkałych poza obwodem.

1.6 W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Lp.

Kryterium

liczba pkt.

1.

rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w tej szkole

10

2.

miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w pobliżu szkoły

8

3.

opiekę nad dzieckiem  po zajęciach lekcyjnych sprawuje członek rodziny mieszkający w obwodzie szkoły

5

4.

roczne przygotowanie przedszkolne dziecko odbyło w placówce znajdującej   się w obwodzie szkoły

5

5.

jeden z rodziców jest absolwentem naszej szkoły

2

6.

w wykazie preferencji rodzica nasza  szkoła jest na pierwszym miejscu

2

7.

W wykazie preferencji rodzica nasza szkoła jest na drugim miejscu

1

 

1.7 Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci od największej liczby punktów aż do wyczerpania wolnych

miejsc. W przypadku, gdy kandydaci otrzymają równorzędną liczbę punktów i jest więcej kandydatów niż ostatnich wolnych miejsc w szkole,

o przyjęciu do szkoły decydują kryteria dodatkowe

Lp.

Kryteria dodatkowe

liczba pkt.

1.

wielodzietność rodziny kandydata

1

2.

niepełnosprawność kandydata

1

3.

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

4.

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

5.

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

6.

samotne wychowywanie kandydata przez rodzica

1

7.

objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

 

1.8 Spełnienie kryteriów rodzice potwierdzają składając pisemne oświadczenie razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka do szkoły

spoza obwodu szkoły.

1.9 Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie :

1)  świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub niepublicznej o  uprawnieniach szkoły publicznej tego samego

typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

2)  pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na zasadach określonych w przepisach, w przypadku

przyjmowania ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą,

3)  świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego, wydanego w Polsce, p

o ustaleniu odpowiedniej klasy, na podstawie sumy lat nauki ucznia.

1.10.O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

Ust. 2 TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

2.1 Zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i składanie wniosków o przyjęcie dziecka  spoza obwodu do szkoły

od 1marca do 15 kwietnia

2.2 Wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego – 18 kwiecień

2.3 Rodzice dzieci zakwalifikowanych do szkoły składają pisemne potwierdzenie woli zapisania w  szkole, do której dziecko zostało z

akwalifikowane – do 25 kwietnia

2.4 Wywieszenie list dzieci spoza obwodu przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – 30 kwietnia

Ust. 3 PROCEDURY ODWOŁAWCZE

3.1 W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić

 do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

3.2 Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy

przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu

rekrutacyjnym.

3.3 Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni

od dnia otrzymania uzasadnienia.

3.4 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

3.5 Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Ust. 4 ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

4.1 Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w oparciu o odrębne

zarządzenie dyrektora szkoły.

4.2 Do zadań komisji należy:

a)rozpatrzenie wniosków rodziców kandydata, ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,

b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

c) sporządzeniu protokołu postępowania rekrutacyjnego,

d) uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

4.3 Komisja rekrutacyjna ma prawo do weryfikacji złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów zgłoszeń do szkoły, wniosków

o przyjęcie

do szkoły oraz oświadczeń o spełnieniu kryteriów naboru dla uczniów spoza obwodu szkoły.

4.4 Listy, o których mowa w punkcie 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu

w siedzibie szkoły.

4.5 Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która

uprawnia do przyjęcia do szkoły.

4.6. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły jest określony w formie adnotacji

umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

Ust. 5 REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły może

przeprowadzić postępowanie uzupełniające (na tych samych zasadach), które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku

szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Ust. 6 PRZEPISY KOŃCOWE

6.1 Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania

rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

6.2 Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole

przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie

nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

6.3 Wzory dokumentów można odebrać w sekretariacie szkoły, otrzymać drogą mailową po podaniu adresu e-mail lub pobrać ze

strony internetowej szkoły.

6.4 Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole oraz opublikowanie

na stronie internetowej szkoły.

 

§  14b

Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 7

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r.

Nr 61, poz. 624 ze zm.).

Ust.1 Zasady rekrutacji do klasy pierwszej

1.1 Do klasy pierwszej  Gimnazjum nr 7 im. Antoniego Halora  przyjmuje się uczniów zamieszkałych  w obwodzie szkoły,

który obejmuje ulice określone Uchwale Nr 255/203 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie

ustalenia granic obwodów publicznych gimnazjów przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia przez rodziców .

1.2 Wniosek o przyjęcie do gimnazjum składa się do dyrektora

1.3 Do wniosku dołącza się:

a) świadectwo ukończenia szkoły,

b) zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu

c) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata

konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

1.4 Wniosek o przyjęcie do gimnazjum może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół.

1.5 We wniosku określa się kolejność wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

1.6 Kandydaci zamieszkali poza obwodem Gimnazjum nr 7 mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego,  jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami

1.7 W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się zapewnienie  jak najpełniejszej realizacji potrzeb ucznia i jego rodziny oraz
 lokalnych potrzeb społecznych.

 

1.8 Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został zakwalifikowany

oraz złożył wymagane dokumenty.

1.9 W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

Elementy podlegające punktacji

Kryteria przyznawania punktów

Punktacja maksymalna

  Język polski

dopuszczający – 0 punktów

dostateczny – 9 punktów

dobry – 13 punktów

bardzo dobry –16 punktów

celujący – 19 punktów

  19 punktów

  Matematyka

dopuszczający – 0 punktów

dostateczny – 9 punktów

dobry – 13 punktów

bardzo dobry –16 punktów

celujący – 19 punktów

  19 punktów

  Język angielski

dopuszczający – 0 punktów

dostateczny – 9 punktów

dobry – 13 punktów

bardzo dobry –16 punktów

celujący – 19 punktów

  19 punktów

  Oceny zachowania

wzorowe -19punktów

bardzo dobre -16punktów

dobre  -13punktów

poprawne  - 9punktów

nieodpowiednie – 0punktów

naganne – 0punktów

  19 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

  5 punktów

  5 punktów

Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty:

- za jeden tytuł - 10 punktów

- za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty

  12 punktów

Inne szczególne osiągnięcia - w konkursach  wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.

  

  I miejsce lub tytuł laureata

– 5 pkt.

  II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt.

  III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt.

   5 punktów

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterzewolontariusza

  6 punktów

  6 punktów

Sprawdzian po szóstej klasie

Uczeń otrzymuje liczbę punktów taką uzyskał na sprawdzianie.

  40 punktów

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr4  zamieszkali poza obwodem Gimnazjum nr 7 mają pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do szkoły.

   Uczeń otrzymuje 20 punktów

  20 punktów

 Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

164 punkty

 

1.10 Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci od największej liczby punktów aż do wyczerpania

wolnych miejsc. W przypadku, gdy kandydaci otrzymają równorzędną liczbę punktów i jest więcej kandydatów niż ostatnich wolnych

miejsc w szkole,    o przyjęciu do szkoły decydują kryteria dodatkowe.

 

Lp.

Kryteria dodatkowe

liczba pkt.

1.

 niepełnosprawność kandydata

1

2.

 rodzeństwo uczęszczające do Gimnazjum nr 7

1

3.

 na osiedlu, na którym usytuowana jest szkoła, mieszkają członkowie  bliskiej rodziny

1

 

1.11 Spełnienie kryteriów rodzice potwierdzają składając pisemne oświadczenie razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka do szkoły spoza

obwodu szkoły.

Ust. 2  Terminy składania wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do szkoły dla młodzieży:

a) wnioski - wraz z dokumentacją - o przyjęcie do gimnazjum rodzic kandydata zamieszkałego poza obwodem składa:

od 15 kwietnia do 22 maja 2014 r.

b) do 1 lipca 2014 r. do godz. 15.00. dostarczanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia

o wynikach sprawdzianu

c) 3 lipca 2014 r. godz. 15. 00. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ;

       d)  do 7 lipca 2014 r. godz. 15.00. potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez   dostarczenie oryginału

      świadectwa i zaświadczenia.

 e) 8 lipca 2014 r. godz. 15.00. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum.

f) W terminach określonych w ww. ustawie: składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,

przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

rozstrzygnięcie przez dyrektora 

Ust. 3 Procedury odwoławcze

 3.1 W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic 

kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

3.2 Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera

przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat

uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.3 Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia

otrzymania uzasadnienia.

3.4 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjne

Ust. 4 Zadania komisji rekrutacyjnej

4.1 Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

4.2 Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  uszeregowane

w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

4.3  Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym   miejscu w siedzibie szkoły i na stronie

internetowej.

4.4 Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły jest określony przez

 Śląskiego Kuratora Oświaty

Ust. 5 Rekrutacja uzupełniająca

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły

może przeprowadzić postępowanie uzupełniające (na tych samych zasadach), które powinno zakończyć się do końca sierpnia

roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Ust. 6 Przepisy końcowe

6.1 Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania

rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

6.2 Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole

przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego

i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

6.3 Wzory dokumentów można odebrać w sekretariacie szkoły, otrzymać drogą mailową po podaniu adresu e-mail lub

pobrać ze strony internetowej szkoły.

6.4 Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole oraz

opublikowanie na stronie internetowej szkoły.

 

§ 15

Nagrody

 Ust.1. Uczeń klas IV-VI szkoły podstawowej oraz uczeń gimnazjum jest nagradzany:

1.1. Za wzorowe lub bardzo dobre zachowanie oraz uzyskanie średniej ocen co najmniej 4,75  uczeń otrzymuje nagrodę książkową.

1.2. Za szczególne osiągnięcia uczeń otrzymuje dyplom z wyróżnieniem.

1.3. Jednorazowe stypendium na koniec roku szkolnego na wniosek Rady Rodziców dla ucznia, który uzyskał najwyższą  średnią

ocen edukacyjnych w szkole oraz wzorowe zachowanie. Nagrodę wręcza przedstawiciel Rady Rodziców.

Ust.2. Uczeń klas I-III szkoły podstawowej jest nagradzany:

2.1. Nagrodę książkową otrzymuje uczeń, którego zachowanie na terenie klasy i szkoły nie budzi zastrzeżeń oraz osiąga  wysokie

wyniki w nauce.

2.2. Dyplom otrzymuje uczeń, którego zachowanie na terenie klasy i szkoły nie budzi zastrzeżeń oraz osiąga wyniki  

w nauce na miarę swoich możliwości intelektualnych.

2.3. Uczeń może otrzymać list pochwalny za szczególne osiągnięcia.

§ 16

Kary

Ust.1. Za postępowanie niezgodne ze statutem przewiduje się następujące kary:

1.1. Wpisanie upomnienia do dziennika elektronicznego w celu powiadomienia rodziców.

1.2. Nagana ustna dyrektora udzielona na forum szkoły.

1.3. Zakaz uczestnictwa w określonym terminie w imprezach rozrywkowych klasy, szkoły na wniosek wychowawcy lub  dyrektora.

1.4. Przeniesienie ucznia do równoległej klasy za zgodą rodziców na wniosek Rady Pedagogicznej.

1.5. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratorium Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły

w przypadku gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej

szkoły wnioskuje się gdy:

a) notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w regulaminie a stosowane środki   zaradcze nie

przynoszą pożądanych efektów,

b) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów,

c) dopuszcza się czynów łamiących prawo na przykład: kradzieże, wymuszenia, zastraszanie, pobicia.

1.6. Ucznia, który mieszka poza obwodem szkoły dyrektor może, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Zespołu Wychowawczego,

przenieść do innej szkoły.

Ust.2. Procedura odwoławcza od wymierzonej kary.

2.1. Od kary nałożonej przez wychowawcę lub innego nauczyciela uczeń ma prawo odwołać się do dyrektora szkoły.

2.2. Od kary nałożonej przez dyrektora szkoły istnieje możliwość odwołania się do organu nadzoru pedagogicznego.

2.3. W każdym przypadku uczeń ma prawo zwrócić się do rzecznika praw ucznia działającego na terenie szkoły

§ 17

Wewnątrzszkolny system oceniania

Ust.1.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

1.1. Ocenianiu podlegają:

a) Osiągnięcia edukacyjne ucznia.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu   przez ucznia

wiadomości i umiejętności.

b)  Zachowanie ucznia.      

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy  stopnia

respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

1.2.  W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz zachowania 

są ocenami opisowymi. Roczna

opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności

z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby

rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

a) Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy

klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy

I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w

ciągu roku szkolnego.

b) W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły

podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

1.3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz

specjalnych uzdolnieniach ucznia.  

1.4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych

z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  według skali:

stopień celujący  (6)

stopień bardzo dobry  (5)

stopień dobry  (4)

stopień dostateczny  (3)

stopień dopuszczający  (2)

stopień niedostateczny (1)

1.5.  Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych,

 określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu  według skali:

stopień celujący  (6)

stopień: plus bardzo dobry (+5),  bardzo dobry(- 5),  minus bardzo dobry ( -5)

stopień:  plus dobry (+4), dobry (4), minus dobry (-4)

stopień: dostateczny (+3), dostateczny (3) minus dostateczny (-3)

stopień: plus dopuszczający (+2), dopuszczający (2)

stopień niedostateczny (1)

1.6. Szkoła organizuje lekcje religii.

a) udział uczniów w lekcjach religii odbywa się za zgodą rodziców, życzenie wyrażone jest w najprostszej formie pisemnej, 

nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione,

b) uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi,

c) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne,

d) nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku

kościoła katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań,

e) nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy,

f) nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając

z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania,

g) nauczyciel religii ma obowiązek systematycznego wypełniania dziennika szkolnego,

h) nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo,

i) ocena z religii i etyki umieszczona jest na świadectwie szkolnym,

j) ocena z religii i etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy,

k) ocena z religii jest wystawiana według regulaminu przyjętego przez szkołę,

l) uczniowi, który uczęszcza na religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć,

ł) uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia 

rekolekcji wielkopostnych,

m) nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem, prowadzi dyrektor

szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego

1.7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

1.8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej

na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas

określony w tej opinii.

1.9. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii

informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

1.10. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,

w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu,

z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki

drugiego języka obcego.

1.11. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

1.12. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych,   określonych

w szkolnym planie nauczania i zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny

klasyfikacyjnej zachowania .

1.13. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, po śródrocznej radzie  zatwierdzającej

wyniki nauczania.

1.14. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym
podsumowaniu jego osiągnięć e dukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia
i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.

1.15. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły

podstawowej oraz polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym

planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym

dla ucznia i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej

z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

1.16. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy o
d klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych
w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
opracowanym dla ucznia i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

1.17. Na miesiąc przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, wychowawca  

klasy zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach    edukacyjnych

z każdego przedmiotu (nauczyciele wpisują oceny  ołówkiem w dzienniku lekcyjnym), ze szczególnym uwzględnieniem ocen

niedostatecznych oraz nagannej oceny zachowania.

1.18. Przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący  

poszczególne zajęcia edukacyjne, są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o uzyskanych

przez niego ocenach klasyfikacyjnych poprzez wychowawcę klasy, na trzy dni przed śródrocznym i końcoworocznym  

posiedzeniem plenarnym rady pedagogicznej.

1.19. Ocenianie bieżące i śródroczne odbywa się zgodnie ze skalą ocen przyjętą w wewnątrzszkolnym systemie oceniania:

stopień celujący  (6)     

stopień: plus bardzo dobry (+5),  bardzo dobry(- 5),  minus bardzo dobry ( -5)

stopień:  plus dobry (+4), dobry (4), minus dobry (-4)

stopień: dostateczny (+3), dostateczny (3) minus dostateczny (-3)

stopień: plus dopuszczający (+2), dopuszczający (2)

stopień niedostateczny (1)

1.20. Stopień celujący otrzymuje uczeń za :

a) wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie

b) samodzielne i twórcze rozwijanie własnych uzdolnień oraz biegłe posługiwanie się zdobytymi wiadomościami  
w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy , propozycje rozwiązań   
nietypowych , także zadań wykraczających poza program nauczania danej klasy;
c) osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych na  szczeblu miejskim, wojewódzkim  
i ogólnopolskim.

1.21. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń za :

a) opanowanie pełnego zakresu wiedzy i umiejętności określonego programem nauczania przedmiotu w danej klasie ,

b) sprawne posługiwanie się zdobytymi wiadomościami, rozwiązywanie samodzielne problemów teoretycznych

i praktycznych  ujętych programem nauczania

c) stosowanie posiadanej wiedzy do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

1.22. Stopień dobry otrzymuje uczeń za opanowanie wiadomości w stopniu umożliwiającym samodzielne rozwiązywanie 

problemów i zadań objętych programem nauczania w danej klasie, poprawne stosowanie wiadomości, samodzielne    rozwiązywanie

typowych zadań teoretycznych i praktycznych.

1.23. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń za opanowanie wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania 
w  danej klasie na poziomie co najmniej wymagań zawartych w podstawie programowej, umiejętność rozwiązywania typowych
zadań teoretycznych i praktycznych o średnim poziomie trudności.
1.24. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń , który nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych 
w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie, ale braki w wiadomościach i umiejętnościach nie uniemożliwiają
mu dalszego zdobywania wiedzy z danego przedmiotu, rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania    o elementarnym s
topniu trudności.

1.25. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową

przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze  zdobywanie wiedzy

z tego przedmiotu, nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym  stopniu trudności.

1.26.  Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców.

1.27. Na wniosek ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

1.28.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja

dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom)

1.29. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują w formie pisemnej przedmiotowe systemy oceniania obejmujące 

m.in. wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii publicznej oraz niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej w tym 

publicznej i niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych e

dukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności  w uczeniu

się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom . 

1.30. Osiągnięcia uczniów sprawdza się oceniając:

a) wypowiedzi ustne obejmujące swoim zakresem wiadomości i umiejętności zdobywane przez uczniów w procesie dydaktycznym  

b)  prace pisemne, a wśród nich   prace wykonane w domu oraz  sprawdziany klasowe (pisemne i praktyczne)

1.31. O terminie sprawdzianu uczniowie muszą być poinformowani  co najmniej na tydzień wcześniej i fakt ten musi być odnotowany

w dzienniku lekcyjnym.

1.32. Sprawdzian obejmujący szeroki zakres materiału musi zostać poprzedzony powtórzeniem wiadomości oraz podaniem zagadnień.  

W przypadku przedmiotów, dla których ramowy plan nauczania przewiduje 1 godzinę tygodniowo (geografia,   biologia, chemia,

fizyka, WOS), powtórzenie materiału może odbyć się na zajęciach dodatkowych  w terminie, który wyznaczy nauczyciel.  

Nauczyciel zobowiązany jest w ciągu 2 tygodni, a w przypadku języka polskiego 3 tygodni, sprawdzić pracę  klasową, po czym

następuje omówienie i  poprawa sprawdzianu.

1.33. W ciągu jednego dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian z zajęć edukacyjnych.

1.34.  W ciągu tygodnia nie mogą się odbyć więcej niż trzy sprawdziany.

1.35. Odpowiedzi ustnej i kartkówki i nauczyciel nie ma obowiązku  zapowiadania. Zakres materiału obejmuje trzy ostatnie tematy.

Kartkówek nie poprawia się.

1.36. Testy kompetencji obejmują sprawdzanie wiadomości z całego roku szkolnego ze wszystkich przedmiotów (chyba, że zespół

przedmiotowy zadecyduje inaczej)

1.37. Negatywna ocena z testu kompetencji nie może wpływać decydująco na ocenę śródroczną i końcoworoczną.

1.38. Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek w ciągu 2 tygodni na jego zaliczenie (w formie ustnej

lub pisemnej – w uzgodnieniu z nauczycielem). W przeciwnym razie otrzymuje ocenę niedostateczną.

1.39. W razie ponownej nieobecności ucznia na sprawdzianie (w drugim terminie), nauczyciel ma prawo sprawdzić wiedzę i umiejętności
ucznia w dowolnej formie na pierwszych zajęciach, na których jest obecny.

1.40. Uczeń, na własną prośbę w ciągu dwóch tygodni od otrzymania sprawdzonej i ocenionej pracy klasowej (w formie ustalonej przez

nauczyciela), może poprawić ocenę, z której otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą. Ocenę poprawioną wpisuje się obok oceny

pierwszej. Poprawiać daną ocenę można tylko raz.

1.41. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów gromadzą informacje o wynikach nauczania (sprawdziany pisemne, testy, wypracowania) 

w celu udostępnienia rodzicom podczas zebrań i konsultacji,

1.42.  Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminach określonych 

przez dyrektora szkoły.

1.43. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni 

kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (w półroczu programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości,  stwarza

uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

1.44. Uczeń, który uzyskał z zajęć edukacyjnych śródroczną ocenę niedostateczną jest zobligowany do zaliczenia pierwszego semestru

w terminie do dwóch tygodni po feriach zimowych. W przypadku nie zgłoszenia się lub nie zaliczenia wpisuje się  ocenę niedostateczną

jako ocenę cząstkową na drugi semestr.

1.45. Do zwolnienia z pytania i pracy domowej w danym dniu mają prawo uczniowie biorący w dniu poprzednim udział w pozaszkolnych
konkursach, zawodach sportowych, występach artystycznych, itp. Zwolnienie to dotyczy tylko przedmiotów, które odbywały
się w dniu nieobecności ucznia. Uczniowie są zobowiązani do uzyskania potwierdzenia przez nauczyciela prowadzącego udziału
w wymienionych imprezach.  

1.46. W każdym półroczu uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania, gdy zajęcia dydaktyczne odbywają się w wymiarze jednej

godziny tygodniowo oraz do dwóch, jeżeli liczba godzin danego przedmiotu jest wyższa.

1.47. Uczeń klasy VI szkoły podstawowej oraz III gimnazjum otrzymuje oceny cząstkowe z  przedmiotów objętych egzaminami,

które są średnią ocen z dwóch próbnych sprawdzianów lub  próbnych egzaminów przeprowadzanych w każdym półroczu.      

1.48. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych    przekraczającej połowę

czasu przeznaczonego na te zajęcia w  szkolnym planie nauczania.

1.49. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz

wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do  klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

1.50. Laureaci    konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim  w gimnazjum oraz laureaci i finaliści
olimpiad przedmiotowych w gimnazjach otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.
Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady
przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych
zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

1.51. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych

w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

Ust.2. Egzamin klasyfikacyjny

2.1. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

2.2. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców  (prawnych

opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

2.3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

2.4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej,

zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

2.5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

2.6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez

dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

2.7. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

2.8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia
 i zwięzłą informację o ustnych o dpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

2.9. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

2.10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić

do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

Ust.3.  Sprawdzian wiedzy i umiejętności ucznia

3.1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po   z
akończeniu  zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3.2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje  komisję, która:

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia,

w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; sprawdzian,

o którym mowa przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.3.1.

Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania

zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3.3. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne,

3.4. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g) przedstawiciel rady rodziców.

3.5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. b, może być zwolniony z udziału  w pracy komisji na własną prośbę lub
 w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym  że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

3.6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania

nie może być niższa  od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej

rocznej oceny  klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

3.7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

3.8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

3.9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić

do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

3.10. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, termin

do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena  ustalona

przez komisję jest ostateczna.

3.11. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, termin

do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena  ustalona

przez komisję jest ostateczna.

Ust.4. Egzamin poprawkowy

4.1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną
z  jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada
pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

4.2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki,

informatyki, technologii  informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim 

form  zadań praktycznych.

4.3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Egzamin poprawkowy

przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 4.4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

4.5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) skład komisji;

b) termin egzaminu poprawkowego;

c) pytania egzaminacyjne;

d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

4.6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie,  

może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

4.7. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, rada pedagogiczna

może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo

wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że

te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej

(semestrze programowo wyższym).

Ust.5. Egzamin gimnazjalny

5.1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący:

a) w części pierwszej- humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii
i wiedzy o społeczeństwie;

b) w części drugiej- matematyczno-przyrodniczej- wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów

przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

c) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

5.2. Egzamin gimnazjalny w szkołach przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji

Egzaminacyjnej.

5.3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim  lub

ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych  egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni

z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio

laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienie

z egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

5.4. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia i trwa: humanistyczna, matematyczno – przyrodnicza

po 120 minut natomiast  z zakresu języka obcego nowożytnego 90 minut (rok 2011r) .

5. 4.a) Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego i część druga egzaminu gimnazjalnego trwają po 150 minut.

5.4 b) Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.

Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie

rozszerzonym trwają po 60 minut.

5.5. c). Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa

dla wszystkich uczniów.

5.5. d) Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań

dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

5.5. e). Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również

przystąpić uczniowie, którzy nie spełniają warunku określonego w ust. 5.5 d).

5.5. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym 

kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.

5.6. W sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, nie można korzystać z żadnych urządzeń  telekomunikacyjnych.

5.7. W czasie trwania  egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu

warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem  osób udzielających

pomocy medycznej.

5.8. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich 

nie komentuje.

5.9. W przypadku:

a) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub

b) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub

c) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę p

ozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego

tego ucznia i unieważnia jego odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu odpowiedniej

części egzaminu gimnazjalnego ucznia zamieszcza się w protokole.

5.10. Uczeń może uzyskać za każdą część egzaminu gimnazjalnego - po 50 punktów. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony

przez komisję okręgową jest ostateczny (2011r.).

5.10. a). Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu:

1) języka polskiego;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie;

3) matematyki;

4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;

6) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym — w przypadku gdy uczeń  przystąpił do części trzeciej egzaminu

gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

5.10.b) . Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa na

podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali centylowej ustala

Komisja Centralna, na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe.

5.11. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego

egzaminu w ustalonym terminie, albo przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej

części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego

roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 

5 .12. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią  klasę

gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.

5.13. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie
do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia
z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu
z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

5.14. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje

się na świadectwie ukończenia szkoły.

5.15. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego

w warunkach dostosowanych o jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie

tego orzeczenia.

5.16. Uczeń  posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach
w uczeniu się może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tej opinii. Opinię przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia
15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego.
 

5.17. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu

na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

5.18. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną

w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej

lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego

indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

5.19. Opinia rady pedagogicznej jest wydawana na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów).
 Dla tych uczniów   nie przygotowuje się odrębnych zestawów zadań.

5.20. Uczniowie (słuchacze) przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z następujących języków

obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.

5.21. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny,

z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego.

5.22. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego

lub odpowiedniej części tego egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany

wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego

egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

5.23. W przypadku zwolnienia z części egzaminu gimnazjalnego w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

zamiast wyniku egzaminu gimnazjalnego z  odpowiedniej części wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”.

Ust.6. Kryteria ocen zachowania

6.1. Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według  następującej skali:

wzorowe;

 bardzo dobre;

 dobre;

 poprawne;

 nieodpowiednie;

 naganne,

6.2. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

6.3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym

lub znacznym są ocenami opisowymi.

6.4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe uwzględnia

się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni

specjalistycznej.

6.5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo

wyższej lub ukończenie szkoły.

6.6. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia,

któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

Ust.7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

 b) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje

 c) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

 d) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,

 e) okazywanie szacunku innym osobom,

 f) przeciwstawianie się przejawom agresji, przemocy i wulgarności

7.1. Punktem wyjścia do dokonywania oceny zachowania ucznia jest ocena dobra.

7.2. Aby otrzymać daną ocenę z zachowania należy spełnić ustalone przez szkołę wymagania.

Ocenę z zachowania ustala wychowawca na podstawie:

Opinii nauczycieli (również swojej), która na bieżąco przez cały rok szkolny jest wpisywana do zeszytu uwag lub dziennika.

Liczby zdobytych punktów;

Opinii kolegów i koleżanek (na koniec semestru/ roku szkolnego).

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń spełniający wszystkie wymienione poniżej kryteria:

Zachowuje się kulturalnie w szkole i poza nią, z szacunkiem odnosi się do dorosłych i rówieśników, jest prawdomówny, uczciwy

i punktualny (do 5 spóźnień), jest koleżeński, życzliwy i tolerancyjny, wywiązuje się z obowiązków ucznia ( np. dba o wygląd zgodny

z regulaminem szkoły, kulturę języka) nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, w terminie usprawiedliwia nieobecności, nie zachowuje

się agresywnie i nie stwarza sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia,szanuje własność szkoły, kolegów i koleżanek. 

Uczeń spełniający warunki 7.4. może ubiegać się o ocenę bardzo dobrą lub wzorową wykazując zachowania ocenianie w skali punktowej.

Działania ucznia

Pozytywne

Uwagii

Organizacja uroczystości szkolnych:

Pomoc

udział

 

+2

+5

 

 każdorazowo

każdorazowo

Aktywny udział w życiu klasy i szkoły.

 +2

 każdorazowo

Tworzenie publikacji, prezentacji, prowadzenie strony internetowe

 +3

Na koniec semestru(jednorazowo)

Godne reprezentowanie szkoły ( sztandar, konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, występy artystyczne)

 

+1

 

każdorazowo

Udział w konkursach i olimpiadach (za każdy konkurs, jeżeli uczeń uczestniczy w dodatkowych zajęciach przygotowujących do konkursu)

 

 

+3

 

 

każdorazowo

Reprezentowanie szkoły w godzinach pozalekcyjnych

+5

każdorazowo

Uzyskanie tytułu laureata z konkursów przedmiotowych (finalista zawodów ogólnopolskich, wojewódzkich)

 

+10

 

każdorazowo

Uzyskanie tytułu finalisty z konkursu przedmiotowego (finalista zawodów powiatowych)

 

+8

 

każdorazowo

Wolontariat:

-jednorazowy( np.WOŚR)

-stały

Wolontariat musi być udokumentowany przez instytucję, organizację.

 

+5 

                                      +10                               

 

Na koniec semestru

(jednorazowo)

 

Zbiórka surowców wtórnych (makulatura, baterie, puszki, korki)

 

0-5

 

Na koniec semestru

Uczestnictwo regularne w zajęciach pozalekcyjnych( udokumentowane

i frekwencja 75%)

+3

Za każdy typ zajęć

Przynależność (potwierdzona) do klubu, organizacji i zespołów pozaszkolnych

+2

Na koniec semestru

(jednorazowo)

Pomoc koleżeńska udzielona na terenie szkoły (potwierdzona przez nauczyciela)

 

+2

Na koniec semestru

(jednorazowo)

Opieka nad sprzętem nagłaśniającym lub multimedialnym (potwierdzona)

 

+5

Na koniec semestru

(jednorazowo)

Realizacja projektu zależy od stopnia zaangażowania (uczeń jest zobowiązany uczestniczyć w projekcie. Jeżeli w ciągu trzech lat nauki uczeń nie zaliczył projektu ma obniżoną ocenę z zachowania)

 

0-3

 

Na koniec semestru (jednorazowo)

Widoczna pozytywna zmiana zachowania/wyników w nauce

+10

Na koniec semestru

(jednorazowo – po rozmowie z nauczycielami)

Wkład pracy włożony w naukę, pracowitość, obowiązkowość (dla uczniów posiadający średnią ocen poniżej 4.75)

+5

Na koniec semestru

(jednorazowo – po rozmowie z nauczycielami)

Średnia ocen 4.75

+10

Na koniec semestru

(jednorazowo)

Frekwencja – 100% - obecność na zajęciach

+10

Na koniec semestru  (jednorazowo)

Punktualna obecność na zajęciach szkolnych

+5

Na koniec semestru  (jednorazowo)

 

Uczeń niespełniający warunków 7.4, może otrzymać ocenę poprawną, nieodpowiednią lub naganną. Zostaje ona ustalona po analizie

zachowania ucznia ocenianego w skali punktowej.

Działania ucznia

Negatywne

Uwagii

Nieodpowiednie zachowanie na lekcji, w szkole, podczas imprez pozaszkolnych oraz poza szkołą

Od -1 do -5

każdorazowo

Samowolne opuszczanie szkoły podczas zajęć lekcyjnych i w czasie przerw

-5

każdorazowo

Korzystanie z urządzeń elektronicznych, telefonów komórkowych w czasie pobytu w szkole

-4

każdorazowo

Brak krawatu

-1

na dzień

Brak koszuli

-1

na dzień

Brak mundurka

-2

na dzień

Brak obuwia zamiennego

-2

na dzień

Nieodpowiedni wygląd ucznia: np. makijaż,

-1

na dzień

Godziny nieusprawiedliwione

-1

za każdą godzinę

Za każde spóźnienie

-1

każdorazowo

Praca społeczna wykonywana na rzecz szkoły w czasie lekcji nie jest punktowana ( za wyjątkiem występów na imprezach szkolnych)

Po analizie uwag i pochwał oraz podliczeniu punktów na koniec semestru/ roku szkolnego uczeń otrzymuje ocenę z zachowania według

następującej skali:

40 lub więcej punktów - wzorowa

21 - 39 punktów – bardzo dobra

0 - 20 punktów  – dobra (0 punktów ma uczeń spełniający warunki 7.4)

-1 – (-20) punktów - poprawna

-21 – ( -39) punktów - nieodpowiednia

– 40 punktów lub mniej - naganna

7.3. Nawet jednorazowe, rażące naruszenie regulaminu szkoły może powodować otrzymanie przez ucznia oceny nagannej ś

ródrocznej lub rocznej.

7.4. Nauczyciel wpisuje do dziennika pozytywne i negatywne zachowania uczniów, określając przy tym ilość dodatnich lub

ujemnych punktów

7.5. Przy ustalaniu oceny końcoworocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania, uwzględnia się również ocenę śródroczną.

7.6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe,

należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym

poradni specjalistycznej.

Ust.8.  Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

8.1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu,

z zastosowaniem różnorodnych metod.

8.2. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie

programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

8.3  Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego;

b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

c) wykonanie zaplanowanych działań;

d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

8.4. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.

8.5. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia
w realizacji projektu edukacyjnego.

8.6. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje

uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

8.7. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie

ukończenia gimnazjum.

8.8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor

gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

8.9.  W przypadkach, o których mowa w ust. 8.8.  na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie

informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”

§ 18

Rodzice

Ust.1. Rodzice mają prawo:

 
1.1. Zapoznania się z Planem Pracy Szkoły, a w szczególności z Programem Wychowawczym, Profilaktyki 
i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

1.2. Rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania, postępów w nauce, przyczyn trudności.

1.3. Uzyskania porad w zakresie dalszego kształcenia swoich dzieci.

1.4. Wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu, poprzez dyrektora szkoły opinii na temat pracy szkoły.

1.5. Wnioskowanie o realizację przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą.

1.6. Wyboru dla dziecka innej szkoły, w której spełnia ono obowiązek szkolny.

1.7. O wyborze przez rodziców innej szkoły musi zostać powiadomiony dyrektor szkoły macierzystej tj. tej,

w której obwodzie zamieszkuje dziecko.

1.8. Zrzeszania się w Radzie Rodziców.

1.9. Zwracać się z różnymi problemami do następujących osób:

a) wychowawcy klasy,

b) pedagoga i psychologa szkolnego,

c) zespołu wychowawczego,

d) dyrektora szkoły.

e) rzecznika praw ucznia

1.10. Kontakt rodzic – nauczyciel może przybierać formę ustną a następnie pisemną. Rodzic otrzymuje odpowiedź

w formie ustnej lub pisemnej do 7 dni roboczych, względnie w przypadkach wymagających konsultacji z innymi

instytucjami spoza  placówki do 21 dni. 

Ust.2. Prezydium Rady Rodziców działa w oparciu o regulamin Rady Rodziców.

Ust.3. W zakresie realizacji obowiązku szkolnego, rodzice powinni dopilnować regulaminowego uczęszczania

dziecka do szkoły, a w razie jego nieobecności dostarczyć usprawiedliwienie   (w formie pisemnej), najpóźniej

do tygodnia od  chwili powrotu ucznia do szkoły.

Ust. 4. W sprawach dydaktyczno – wychowawczych:

4.1. Zapewnić dziecku podstawowe podręczniki i przybory szkolne zgodne z realizowanym programem.

4.2. Dbać o codzienny wygląd i strój dziecka.

4.3. Kontaktować się z nauczycielem – wychowawcą oraz innymi nauczycielami w sprawach postępów w nauce

 i zachowaniu  ucznia.

4.4. Zapewnić dziecku warunki, miejsce i atmosferę do nauki.

Ust.5. Szkoła raz w miesiącu organizuje spotkania nauczycieli z rodzicami.

 

 

 

 

§ 21

Przepisy przejściowe i końcowe

Ust.1. Szkoła może ubiegać się o nadanie lub zmianę imienia szkoły.

Ust.2.  Szkoła ma prawo do własnego ceremoniału, który powinien być opracowany, uchwalony przez Radę Pedagogiczną 
w formie regulaminu ceremoniału szkoły.

Ust.3. Szkoła używa pieczęci okrągłej i stempli według ustalonych wzorów  - rejestr pieczęci.

Ust.4. Szkoła prowadzi dokumentację i wydaje świadectwa zgodnie z zarządzeniami szczegółowymi w tym zakresie.

Ust.5. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają inne przepisy szczegółowe.

Ust.6. Statut szkoły wchodzi w życie po jego uchwaleniu przez Radę Pedagogiczną w dniu podpisania przez dyrektora  szkoły,

przewodniczącego Rady Rodziców i Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Ust.7. Zmian w statucie może dokonać Rada Pedagogiczna na wniosek: nauczycieli, dyrektora szkoły, Rady  Rodziców, 

Samorządu Uczniowskiego, organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Ust.8. Po wprowadzeniu dziesięciu nowelizacji, należy sporządzić tekst jednolity statutu zgodnie z § 34.

Ust.9. Zgodność Statutu z przepisami prawa stwierdza organ sprawujący nadzór pedagogiczny tj. organ Samorządu Gminy
i Kuratorium Oświaty.