Zespół Szkół nr 4 w Siemianowicach Śląskich
Strona główna

O szkole

Regulamin Zespołu Szkół nr 4

 

 

 

 

   WSTĘP

 1. Każdy członek społeczności szkolnej (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły, rodzic) - jako człowiek, bez względu na swój wiek i funkcję w szkole, ma prawo do poszanowania swojej godności osobistej, swego dobrego imienia oraz swojej własności i zdrowia.

  2. Każdy członek społeczności szkolnej ma obowiązek:

§ poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności innych osób,

§ dbania o dobro innych osób,

§ rzetelnego i sprawiedliwego oceniania zachowania i osiągnięć innych.

  3. Każdy członek społeczności szkolnej odpowiada za szkody uczynione swoim zachowaniem drugiemu człowiekowi.

                                                                                

LEKCJA

 

  1. Uczniowie mają prawo do:

§ znajomości celu lekcji oraz jej zadań,

§ jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści,

§ zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności.

  2. Uczniowie mają obowiązek:

§ brać aktywny udział w lekcji,

§ przestrzegać ustalonych zasad i przyjętego porządku w czasie lekcji,

§ punktualnie i systematycznie przychodzić na zajęcia,

§ uzupełniać braki wynikające z absencji,

§ przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danej pracowni szkolnej.

  3. Nauczyciel ma prawo do:

§ wyboru jednego z obowiązujących programów nauczania,

§ wyboru form i metod pracy na lekcji.

  4. Nauczyciel ma obowiązek:

§ maksymalnie ułatwić uczniowi zrozumienie tematu lekcji, motywować jego aktywność w wykonywaniu przez niego     zadań na lekcji,

§ wyjaśnić niezrozumiałe treści lekcji na prośbę uczniów,

§ przygotować niezbędne środki dydaktyczne, zapewnić bezpieczne ich używanie.

  5. Dyrektor szkoły ma obowiązek:

§ zapewnić nauczycielowi podstawowe środki i materiały dydaktyczne,

§ pełnić nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

PRACE DOMOWE, ZESZYT PRZEDMIOTOWY

  1. Uczeń ma prawo do:

§ ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonywać zadanie domowe,

§ takiego zadania domowego, które uwzględnia jego psychiczne i fizyczne możliwości,

§ zapoznania przez nauczyciela z wymogami dotyczącymi prowadzenia zeszytu.

  2. Uczeń ma obowiązek:

§ starannego i sumiennego odrabiania zadań domowych,

§ zgłoszenia nauczycielowi na początku lekcji braku zadania z podaniem przyczyny,

§ kształtowania u siebie nawyku odrabiania prac domowych w tym samym dniu, w którym zostały zadane,

§ starannego prowadzenia zeszytu zgodnie z wymogami nauczycieli.

  3. Nauczyciel nie może zadać uczniowi zadań pisemnych na czas świąt oraz na ferie.

 

TESTY KOMPETENCJI, PRACE KLASOWE, SPRAWDZIANY, KARTKÓWKI, ODPOWIEDZI USTNE

  1. Test kompetencyjny, praca klasowa i sprawdzian obejmuje całe działy lub duże jego części, czas ich trwania wynosi 1-2 godziny lekcyjne.

  2. Sprawdzian ( kartkówka)

§  jest formą pisemną odpowiedzi ustnej i obejmuje treści co najwyżej 3 ostatnich lekcji,

§ czas jej trwania wynosi do 15-20 minut,

§ jej termin nie musi być wcześniej ustalony.

  3. Uczeń ma prawo do:

§ znajomości zakresu pracy klasowej i wymagań, jakim  musi sprostać,

§ najwyżej 3 prac klasowych w ciągu tygodnia , ale nie więcej niż jednego sprawdzianu i pracy klasowej dziennie,

§ poznania terminu testu, pracy klasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

  4. Uczeń ma obowiązek:

§ przygotować się do testu, pracy klasowej, sprawdzianu,

§ przynieść materiały wymagane na teście, pracy klasowej, sprawdzianie (zeszyt klasowy, przybory, itp.),

§ brać udział w teście, pracy klasowej, sprawdzianie chyba, że ważne przyczyny usprawiedliwiają jego nieobecność,

§ poprawić pracę klasową, sprawdzian lub napisać w innym terminie wg zasad ustalonych przez nauczyciela, zgodnie z zapisem WSO

  5. Nauczyciel ma prawo do:

§ wyboru formy testu, pracy klasowej, sprawdzianu,

§ nieprecyzowania dokładnego terminu sprawdzianu, jeśli uczniowie dezorganizowaliby proces kontroli poprzez absencję,

§ sprawdzania przyrostu wiedzy i umiejętności ucznia.

  6. Nauczyciel ma obowiązek:

§ przestrzegać zasady ilościowego obciążenia uczniów pracami klasowymi i sprawdzianami,

§ zapowiadać termin testu, pracy klasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,

§ podać uczniom zakres materiału i wymagania testu, pracy klasowej,

§ przeprowadzić lekcję powtórzeniową przed zapowiedzianym testem, pracą klasową,

§ rzetelnie sprawdzić prace uczniów , zapoznać uczniów z zasadami oceniania,

§ omówić wyniki testu, pracy klasowej i sprawdzianu (w terminie określonym przez nauczyciela),

§ zanotować w dzienniku lekcyjnym fakt przeprowadzenia lekcji powtórzeniowej i przeprowadzenia testu, pracy klasowej z podaniem zakresu materiału,

§ zwolnić ucznia z odpowiedzi ustnej bezpośrednio po powrocie do szkoły po dłuższej chorobie trwającej co najmniej 7 dni lub w przypadku zwolnienia go z odpowiedzi ustnej na skutek losowania numerów,

§ umożliwić uczniowi poprawę ocen negatywnych w ustalony przez siebie sposób.

  7. Rodzice mają prawo zapoznać się z pracami klasowymi dzieci zgodnie z zasadami ustalonymi przez nauczyciela. 

  8. Dyrektor szkoły ma prawo i obowiązek:

§ kontrolować zasady ilościowego obciążenia uczniów pracami klasowymi,

§ kontrolować sposób poprawiania prac przez nauczycieli, szczególnie w przypadkach dużej ilości ocen negatywnych.

 

              FREKWENCJA

  1. Uczniowie mają obowiązek:

§ punktualnie przychodzić na zajęcia,

§ usprawiedliwiać nieobecność w szkole w ciągu 3 dni od momentu powrotu do szkoły (wymagane pisemne usprawiedliwienie podpisane przez rodzica lub rozmowa osobista rodzica z wychowawcą),

§ zgłaszać nauczycielowi lub wychowawcy informacje o złym samopoczuciu, celem uzyskania pisemnego zwolnienia z lekcji, dostarczenie zgody nauczyciela do sekretariatu i czekanie na odbiór rodziców.

  2. Uczniowie nie mogą bez wiedzy nauczycieli opuszczać szkoły.

  3. Nauczyciel ma obowiązek:

§ punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,

§ usprawiedliwiania własnej nieobecności,

§ zawiadamiania dyrektora szkoły o nieobecności w danym dniu, przed rozpoczęciem przez niego zajęć,

§ usprawiedliwiania nieobecności uczniom zgodnie z przyjętymi zasadami,

§ sprawdzania na każdej lekcji obecności uczniów w klasie,

§ w razie dłuższej lub częstej nieobecności ucznia na zajęciach skontaktować się z wychowawcą klasy.

  4. Wychowawca ma obowiązek:

§ poinformować niezwłocznie rodziców o każdym przypadku wagarów,

§ w razie dłuższej lub częstej nieobecności ucznia na zajęciach skontaktować się z rodzicami ucznia i wyjaśnić przyczyny absencji,

§ w razie nieusprawiedliwionej absencji trwającej bez uzasadnionego powodu dłużej niż 7 dni lub opuszczonych pojedynczych godzin w wymiarze co najmniej 15 godzin powiadomić pedagoga szkolnego,

§ w razie nieusprawiedliwionej absencji trwającej bez uzasadnionego powodu dłużej niż 12 dni lub opuszczonych pojedynczych godzin w wymiarze co najmniej 30 godzin powiadomić dyrektora Zespołu Szkół.

   5. Pedagog kolny ma obowiązek:

§ w razie nieusprawiedliwionej absencji trwającej bez uzasadnionego powodu dłużej niż 7-12 dni lub opuszczonych pojedynczych godzin w wymiarze co najmniej 15-30 godzin, wdrożyć postępowanie wyjaśniające poprzez wezwanie rodziców do szkoły lub przeprowadzenie wywiadu środowiskowego,

§ współpracować z:  pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej, opieki społecznej, kuratorami sądowymi, policją i sądem rodzinnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych.

  6. Nieobecność na zajęciach lekcyjnych z powodu reprezentowania szkoły (konkursy, konkursy przedmiotowe, zawody  sportowe, itp.) jest traktowana jako obecność z wpisem w rubryce nieobecności jej powodu.

   7. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwiania uzasadnionej nieobecności dziecka w szkole. Wymagana jest forma pisemna usprawiedliwienia na kartce, wpis w dzienniczku ucznia lub osobista rozmowa z wychowawcą.

   8. Ucznia może zwolnić do domu wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić .

  9. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie zwolnienia rodziców (pisemnego lub ustnego), pielęgniarki szkolnej lub decyzji nauczyciela, z powiadomieniem wychowawcy.

  10. Zwolnienia ucznia z kilku lekcji dokonuje wychowawca klasy, a w przypadku jego nieobecności dyrektor  lub wicedyrektor Zespołu Szkół, na podstawie pisemnego lub ustnego zwolnienia rodziców.

  11. W przypadku nieobecności nauczyciela dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić uczniom zastępstwo innego nauczyciela (w szczególnym przypadku opiekę świetlicy szkolnej lub dzień wcześniej poinformować uczniów o zwolnieniu z lekcji do domu w sposób przyjęty w szkole- ogłoszenia na tablicy).

  12. W przypadku uchylania się ucznia od realizacji obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły ma prawo i obowiązek podjąć stosowne działania, co regulują odrębne przepisy (postępowanie egzekucyjne).

  13. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w ich czasie w świetlicy szkolnej lub w przypadku, gdy jest to ich ostatnia lekcja w danym dniu, mogą pójść do domu.

 14. Uczniowie, w stosunku do których podjęto decyzję o zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego, tylko w przypadku wyraźnego żądania rodziców są zwalniani do domu. W innym przypadku są obecni na zajęciach.

  15. Ucznia, w przypadku złego samopoczucia można zwolnić do domu tylko w przypadku zapewnienia mu opieki osoby dorosłej.

  16. Wychowawca klasy ma obowiązek wpisać do dziennika klasy sposób kontaktowania się z rodzicami w szczególnych przypadkach, a rodzice mają obowiązek uaktualniania tych danych.

 

OCENIANIE UCZNIÓW

 

  1. Ocenianie uczniów (ocenianie z przedmiotów i ocenianie zachowania) odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania i Przedmiotowych Systemach Oceniania.

  2. Nauczyciele mają obowiązek systematycznie oceniać uczniów, a oceny powinny być każdorazowo wpisywane do zeszytu przedmiotowego.  

  3. Zeszyt przedmiotowy musi być przez ucznia systematycznie przedstawiany do wpisywania ocen oraz w miarę potrzeby uwag i korespondencji z rodzicami.

  4. Rodzice maja obowiązek systematycznie kontrolować zeszyty przedmiotowe i podpisywać oceny lub zamieszczone uwagi. Podpis rodzica oznacza przyjęcie do wiadomości oceny lub treść wpisanej uwagi.

  5. Rodzice ponadto mają prawo i obowiązek udziału w wywiadówkach i zebraniach organizowanych przez szkołę (każdy ostatni wtorek miesiąca).

  6. Wprowadza się na zasadzie loterii cyfrowej jeden dzień zwolnienia z odpowiedzi ustnej ze wszystkich przedmiotów dla ucznia zapisanego w dzienniku pod wylosowanym  numerem. Losowania dokonuje codziennie przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.

  7. Zwolnienie wymienione w punkcie 6 nie obowiązuje w przypadku, gdy odpowiedź ustna ma formę pracy klasowej i sprawdzianu

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA

  1. Uczniowie mają prawo do:

§ ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa,

§ uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania.

  2. Uczniowie mają obowiązek:

§ przestrzegać zaleceń nauczycieli odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo w czasie zajęć, imprez szkolnych i wycieczek,

§ przebywać podczas przerw na korytarzu tego piętra, które jest przypisane do  konkretnego typu szkoły

§ podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych, nie wychodzić poza teren szkoły,

§ wchodzić do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela,

§ po ostatniej lekcji w danym dniu zejść do szatni, spokojnie ubrać się i opuścić szkołę,

§ respektować regulaminy pracowni przedmiotowych,

§ o złym samopoczuciu zameldować wychowawcy, innemu nauczycielowi lub higienistce szkolnej.

  3. Uczniowie nie mogą:

§ zapraszać do szkoły osób obcych,

§ nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu innych,

§ pić alkoholu, używać środków odurzających i palić tytoniu,

§ przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych,

§ przynosić do szkoły wartościowych przedmiotów (aparaty cyfrowe, kamery, discmany, biżuterii, odtwarzaczy mp3),

§ nagrywać lekcji bez zezwolenia nauczyciela,

§  korzystać  z telefonów komórkowych.

  4. Uczniowie przychodzą do szkoły najwcześniej na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku, gdy przyjdą do szkoły w czasie trwania lekcji nie wolno przebywać im na korytarzu szkolnym lecz po przebraniu się przechodzą niezwłocznie do świetlicy szkolnej (dyżurujący uczniowie i pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek dopilnowania tego).

  5. Nauczyciele mają prawo do:

§ ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa w szkole,

§ korzystania z pomocy higienistki szkolnej w razie wypadku lub złego samopoczucia .

  6. Nauczyciele mają obowiązek:

§ każdorazowo sprawdzić obecność uczniów na zajęciach po wejściu do klasy oraz obowiązkowy strój i obuwie zamienne

§ zapewnić uczniowi opiekę podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i przerw,

§ zamykać pracownie przedmiotowe  i sale lekcyjne na okres przerwy i po zakończonych zajęciach

§ bezzwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenia , w szczególnych przypadkach nawet zaniechać prowadzenia zajęć,

§ rygorystycznie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią w czasie wyjść z uczniami,

§ zawiadomić rodziców o złym samopoczuciu lub wypadku, jakiemu uległ uczeń w szkole,

§ zapewnić opiekę choremu uczniowi.

  7. Rodzice maja obowiązek:

§ udać się z dzieckiem do specjalisty zgodnie ze skierowaniem pielęgniarki szkolnej,

§ przekazać wychowawcy ważne informacje o stanie zdrowia dziecka,

§ na wezwanie szkoły przybyć po chorego ucznia.

  8. Dyrektor szkoły ma obowiązek:

§ niezwłocznie usunąć zagrożenia bezpieczeństwa zgłoszone przez rodziców, uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły,

§ w przypadku braku możliwości usunięcia zagrożenia przerwać lub odwołać zajęcia szkolne,

§ dokonać przeglądu pomieszczeń szkolnych pod względem bezpieczeństwa, zapewnić kontrole instalacji gazowej, elektrycznej, odgromowej, sprzętu przeciwpożarowego zgodnie z odrębnymi przepisami,

§ zapewnić środki pierwszej pomocy w gabinecie lekarskim i apteczkach zlokalizowanych w pracowniach przedmiotowych, sekretariacie, kotłowni i kuchni,

§ utrudnić dostęp do szkoły osobom obcym,

§ zapewnić wszystkim uczniom i pracownikom szkoły bezpieczeństwo.

  9. Pracownicy szkoły, w tym szczególnie woźna-woźny, mają obowiązek interesować się osobami spoza szkoły znajdującymi się na jej terenie.

STRÓJ SZKOLNY

 

  1. Ucznia obowiązują dwa typy stroju szkolnego:

§ codzienny: obowiązuje  mundurek szkolny zgodnie z ustaleniami

§ odświętny (galowy): preferowane (chłopcy) - biała koszula i ciemne spodnie, (dziewczynki) - biała bluzka i ciemna spódnica.

  2. Zmieniać obuwie na zastępcze zaraz po wejściu do budynku szkolnego od 15.09-15.05.Postanowienie to nie dotyczy dni,

     kiedy deszczowa aura nie wymaga butów zamiennych

  3. W przypadku zajęć na sali gimnastycznej obowiązkiem każdego ucznia jest noszenie  zamiennego obuwia sportowego (preferowane jasne gumowe podbicie),

  4. Wygląd ucznia powinien być schludny, obowiązuje zadbana fryzura( bez koloryzacji), uczniowie  nie noszą kolczyków, dziewczęta nie używają  tuszu do rzęs, cieni do oczu, szminki i lakieru do paznokci.

  5. Każdy uczeń dba o kulturę słowa i używa zwrotów grzecznościowych.

 

SALA LEKCYJNA I KORYTARZ

 

  1. Uczniowie mają prawo i obowiązek do zagospodarowania powierzonej ich opiece sali lekcyjnej wg projektu uzgodnionego

       z wychowawcą.

  2. Uczniowie mają obowiązek:

§ pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku po zakończeniu zajęć,

§ dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,

§ niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu i pomocy dydaktycznych.

  3. Wyznaczeni przez wychowawcę uczniowie (dyżurni) dbają o porządek w klasie i na korytarzach.

  4. Każdy nauczyciel dba o powierzoną swej opiece salę oraz o każdą inną salę , w której odbywa zajęcia. Wszelkie

     zauważone zniszczenia zgłasza opiekunowi sali.

  5. Każdy opiekun sali zna stan zgromadzonego w sali sprzętu i pomocy dydaktycznych.

  6. Nauczyciel dyżurujący

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

  1. Uczeń może być nagradzany za:

§ osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy, wykraczające poza obowiązujący program nauczania (osiągnięcia sportowe indywidualne lub grupowe, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, osiągnięcia w różnego rodzaju innych konkursach),

§ osiągnięcia w pracy na rzecz szkoły i środowiska (praca w organizacjach szkolnych, udział w imprezach    środowiskowych),

§ wyróżniającą się postawę społeczną i moralną.

  2. Stosuje się następujące rodzaje nagród:

§ zapis punktów dodatnich w dzienniku klasowym,

§ pochwałę udzieloną przez wychowawcę na forum klasy,

§ pochwałę udzieloną przez dyrektora na forum szkoły,

§ przyznanie dyplomu,

§ przyznanie nagrody rzeczowej,

§ inny rodzaj nagrody określony przez radę pedagogiczną uwarunkowany możliwościami finansowymi szkoły, w tym stypendium motywacyjne.

  3. Za szczególnie wysokie wyniki w nauce i zachowaniu uczeń może otrzymać:

§ świadectwo z wyróżnieniem począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,

§ list gratulacyjny skierowany do rodziców uczniów od klasy IV szkoły podstawowej,

§ dyplom uznania skierowany do rodziców uczniów z klas I-III.

   4. Kwalifikacji do otrzymania nagrody dokonuje wychowawca klasy.

  5. Uczeń klas IV–VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum otrzymuje świadectwo promocyjne z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie.

  6. Uczeń może począwszy od klasy IV szkoły podstawowej  może otrzymać  jednorazowe stypendium ufundowane przez Radę Rodziców  za wyniki w nauce, jeżeli uzyskał najwyższą  średnią  w danej szkole  i wzorowe zachowanie lub  uzyskał tytuł laureata w Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego.

  7. List gratulacyjny mogą otrzymać rodzice uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum, których dzieci otrzymały z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej  bardzo dobre zachowanie.

  8. Rada Pedagogiczna może wyróżnić wpisem do „Złotej Księgi” ucznia kończącego szkołę podstawową lub gimnazjum.

 

KARY

  1. Karze podlega uczeń za:

§ kradzież cudzej własności,

§ naruszanie dobra wspólnego i godności osobistej,

§ agresywne zachowanie się w szkole i poza nią,

§ niszczenie mienia szkolnego i wandalizm w środowisku,

§ rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju czynników patologii społecznej,

§ postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów.

  2. Stosuje się następujące kary:

§ upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę lub innego nauczyciela na forum klasy,

§ upomnienie ustne z wpisem punktów ujemnych do dziennika klasowego,

§ upomnienie dyrektora szkoły,

§ naganę dyrektora udzieloną na forum szkoły,

§ czasowe lub stałe przeniesienie do klasy równoległej.

  3. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

  4. Do przypadków, o których mowa w ust. 3 zalicza się:

§ agresywne zachowanie stwarzające niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia i życia innych,

§ częste przypadki kradzieży i niszczenia mienia np. szkoły, osób prywatnych, mienia publicznego (wybryki chuligańskie, wandalizm),

§ powtarzające się uchylanie od realizacji obowiązku szkolnego,

§ zachowanie demoralizujące innych członków społeczności szkolnej (palenie tytoniu, używanie alkoholu, posiadanie, zażywanie narkotyków i rozprowadzanie)

   5. Od kar udzielonych przez wychowawcę, innych nauczycieli, dyrektora Zespołu Szkół uczeń ma prawo pisemnie odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia w terminie 7 dni od zastosowania kary.

   6. Odwołanie należy rozpatrzyć w terminie 14 dni od daty wpływu.

 

 SAMORZĄDNOŚĆ UCZNIOWSKA

 

  1.Uczniowie mają prawo do wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci Samorządu Uczniowskiego i samorządu klasowego.

  2. Uczniowie mają prawo do opracowywania i uchwalania regulaminu działalności Samorządu Uczniowskiego oraz wyboru opiekuna samorządu.

  3. Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał i planu pracy swojego samorządu.

  4. Wychowawca klasy i opiekun samorządu ma obowiązek udzielania pomocy organizacyjnej i merytorycznej Samorządowi.

  5. Dyrektor szkoły ma obowiązek wysłuchiwania wniosków i postulatów samorządu dotyczących społeczności uczniowskiej i udzielania na nie odpowiedzi.

  6. Samorząd Uczniowski może w zależności od potrzeb inicjować spotkania opiekunów samorządu z dyrektorem Zespołu Szkół, Rzecznikiem Praw Ucznia w celu wymiany poglądów na tematy dotyczące życia szkolnego.

  7. W ramach Samorządu Uczniowskiego mogą funkcjonować samorządy poszczególnych grup wiekowych lub etapów edukacyjnych.

  8. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą brać udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i spotkaniach rodziców, na których poruszane są problemy wnoszone przez młodzież lub dotyczące wspólnej realizacji podjętych decyzji.

  9. W przypadku, gdy uczniowie w ramach swojej pracy samorządowej wydają gazetkę szkolną lub w inny sposób informują społeczność szkolną o swojej działalności, mają obowiązek nienaruszania godności osobistej i dobrego imienia innych członków społeczności szkolnej

 

UCZNIOWSKIE I SZKOLNE TRADYCJE

 

 

  1. Uczniowie mają obowiązek kulturalnego uczestniczenia w apelach i uroczystościach szkolnych oraz przygotowywania ich pod opieką nauczycieli zgodnie z harmonogramem.

  2. W szkole organizowane są uroczyste obchody: Dnia Edukacji Narodowej, Ślubowania Klas Pierwszych, Dnia Odzyskania Niepodległości

 3. Do tradycji szkoły należy tez organizowanie Zabawy Andrzejkowej, Dnia Górnika, Jasełek  Zabawy Karnawałowej, Walentynek, Pierwszego Dnia Wiosny, Dnia Sportu oraz Balu Absolwentów.

  4. Cała społeczność szkolna aktywnie włącza się w organizowanie na terenie szkoły uroczystości środowiskowych.

 5. Szkoła organizuje też imprezy, zapraszając na nie uczniów z innych szkół, sama też uczestniczy w takich spotkaniach organizowanych przez inne szkoły.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. O przyznanych nagrodach lub nakładanych na uczniów karach szkoła na bieżąco informuje rodziców (prawnych opiekunów) uczniów.

  2. Rada Rodziców i  Rada Pedagogiczna może ustanowić jeszcze inne sposoby wyróżniania uczniów z równoczesnym określeniem regulaminu ich przyznawania.

  3. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną szkoły. Zatwierdzony dnia 21 marca 2013 roku.